22 December 1952 160. Volgnummer 428. Kosten van y erstrekking van melk aan schoolgaande kinderen (memorie) Mevrouw BUNGENER-Odinot betreurt het, dat B&W geen maat regelen treffen tot het verstrekken van melk aan de school kinderen. Gezien het rapport van de schoolarts is er alle aanleiding haar te vragen of het niet gewenst is op de scholen melk te verstrekken. De wethouder DE HAAN zegt, dat de vraag van de heer Kruyff door B&W onder het oog zal worden gezien. Voorts meent hij, dat men niet alle kinderen melk behoeft te verstrekken terwille van een tiental ondervoede kinderen. Het is beter die tien ondervoede kinderen eruit te halen. Volgnummer 442. Subsidie nijverheidsonderwijs (lager). Mevrouw BUNGENER-Odinot informeert naar de door B&W ontworpen plannen voor een ambachtsschool. De wethouder DE HAAN zegt, dat men beter kan spreken van de nijverheidsschool. Zij staat niet renteloos, maar wordt 's avonds gebruikt voor het nijderheidsonderwijsHet bestuur van de nijverheidsschool doet nog steeds pogingen de school te ver groten. Daaromtrent wordt nog steeds overleg met Den Haag ge pleegd en B&W durven geen garantie te geven. De heer VAN WELY vraagt in welk stadium de plannen voor de bouw van een huishoudschool verkeren. Er bestaat gelegen heid het onderwijs op de VG. L0-school aan de Steenhoff- straat te volgen, maar toch schijnt de behoefte zo groot te zijn, dat verschillende kinderen dit onderwijs in andere plaatsen volgen. Spreker vraagt, of B&W het aantal van deze kinderen kunnen opgeven. De VOORZITTER zegt, dat de plannen voor de huishoudschool een betere kans hebben te worden g erealiseerd dan enige tijd geleden. Er is overleg gaande met de inspecteur voor het vak onderwijs aan meisjes. Het aantal kinderen, dat huishoudscholen inaangrenzende gemeenten bezoekt, kan spreker niet precies opgeven, maar het is niet zo groot. Hij heeft geënquêteerd hoeveel kinderen de huishoudschool zouden bezoeken als zij er was. De nauwkeurige cijfers is hij vergeten, maar hij meent, dat het er 40 of 50 v/aren. Volgnummer 456. Subsidie aan d_e Volksuniversiteit Hierbij komt tevens in behandeling het Verzoek van de Volksuniversiteit om subsidie. Omtrent dit verzoek wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het advies van B&W be sloten. Volgnummer 474. Subsidie aan het Departement Soest der Maatschappij tot Nut van het Algemeen Hierbij komt tevens in behandeling het Verzoek van het Departement Soest der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen om subsidie - Omtrent -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 362