- 22 December 1952 161. Omtrent dit verzoek ^ordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het advies" van B&W "besloten. Volgnummer 480. Subsidie aan de Tuinbouwvereniging "Soest". voor keuring van voortuintjes. Hierbij komt tevens aan de orde: Verzoek van de T-uinbouwvereniging "Soest om subsidie voor de keuring van voortuintjes. Omtrent dit verzoek wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming overeenkomstig het advies van B&W besloten. Volgnummer 512. Subsidie aan verenigingen of instellingen voor gezinszorg. Hierbij komt in behandeling: Verzoek van het R.K. Interparochieel Sociaal Charitatief C_entrum om subsidie. Mevrouw P0LET-E/[usler heeft in verband met het feit, dat in de toelichting twee van de drie zuilen worden genoemd, ge vraagd, of de derde zuil, wanneer zij met vergevorderde plannen zou komen, op gelijke voet zal worden gesubsidieerd. Op deze vraag heeft zij geen antwoord ontvangen, een antwoord, dat zij nog gaarne tegemoet ziet. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft in het rapport van de tweede afdeling gelezen, dat deze afdeling de wenselijkheid heeft uitgesproken om het subsidie voor slechts één jaar te geven. Zij kan het antwoord van het College begrijpen, dat de verenigingen er dan misschien niet aan beginnen. In antwoord op haar vraag hebben B&W medegedeeld, dat het Rijk wel subsi dieert voor gezinsverzorgsters, maar niet voor maatschappelijke werksters. Spreekster zou alleen de restrictie willen maken, dat het subsidie van ƒ.2,000,onder de loupe wordt genomen, als er van het Rijk een andere regeling komt. Het is mogelijk, dat dan ook de maatschappelijke werksters in het subsidie worden opgenomen. Mevrouw BUNGENER-Odinot verwondert zich er over, dat in het rapport staat, dat de tweede afdeling zich met het voorstel ver enigt. Wij konden ons er alleen mede verenigen, zo zegt zij, als er drie sociale werksters werden aangesteld, namelijk ook een christelijke en een van Humanitas. De heer CLEMENS zegt, dat in de tweede afdeling niet is geëist, dat er van protestants-christelijke zijde en van de zijde van Humanitas een sociale werkster zou komen. Er is medege deeld, dat er van protestants-christelijke zijde een sociale werkster zou komen en op de vraag of ook Humanitas voor sub sidie in aanmerking zou komen, is geantwoord, dat dit logisch zou zijn. De wethouder DE HAAN zegt, dat de gehele afdeling, be halve mevrouw Bungener, accoord gaat met de nota van B&W. Het spreekt vanzelf, dat een eventuele subsidieaanvraag van Humanitas ook zal worden bekeken. De heer R. HILHORST vindt het, zolang er geen drie sociale werksters in de gemeente zijn, een gevaarlijk besluit, - dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 364