- 22 December 1952 -- 1 62. dat de sociale werkster van de gemeente niet zou mogen ver vangen. De wethouder DE HAAN zegt, dat deze zaak niet te veel in de imperatieve stijl moet worden bekeken. De practijk moet het uitwijzen. De bedoeling is niet, dat het per se niet mag, maar het mag geen voorwaarde voor het subsidie worden. Het betekent niet, dat in uiterste nood geen beroep op het R.K. Centrum zou kunnen worden gedaan, maar wanneer de sociale werkster van de gemeente er niet is, treedt niet automatisch de sociale werkster van het R.K. Gentrum op. Mevrouw LANDY/EER-de Visser is het niet eens met wethouder De Haan, want de eis, dat de sociale werkster van het R.K. Centrum niet invalt als de gemeentelijke maatschappelijke werk ster verstek laat gaan, is wel degelijk door enkele leden ge steld. Het zijn twee absoluut gescheiden zaken. De gemeente lijke maatschappelijke werkster is een ambtenares en de andere is een privé maatschappelijke werkster voor een bepaalde groep in de gemeente. Daarom vindt spreekster het niet goed, dat deze laatste maatschappelijke werkster invalt voor de gemeentelijke maatschappelijke werkster. De heer CLEMENS vraagt, of mevrouw Landweer-de Visser bij voorbeeld in geval van ziekte van de gemeentelijke maat schappelijke werkster, het erg zou vinden, indien een beroep werd gedaan op de rooms-katholieke maatschappelijke werkster. Mevrouw LANDWEER-de Visser: Ja, want tot nu toe is nooit een beroep gedaan en ik zou daar beslist bezwaar tegen maken. De wethouder DE HAAN meent, dat er een tamelijk misverstand is gerezen. De practijk is anders dan de theorie. Het komt hier op neer, dat er samenwerking komt tussen deze sociale werksters en de dienst Sociale Zaken, omdat er vele raakpunten zijn. Is het nu zo ondenkbaar, dat wanneer de gemeentelijke sociale werk ster uitvalt, deze maatschappelijke werkster wordt ingeschakeld voor de katholieke gevallen, terwijl de andere gevallen door Sociale Zaken worden behandeld? Mevrouw LANDWEER-de Visser: Wij mogen niet een particuliere sociale werkster inschakelen als ambtenares van de Secretarie. Dan moeten ook de rooms-katholieke gezinnen door Sociale Zaken worden behandeld. Sociale Zaken heeft het al die tijd al gedaan; waarom moet daarin verandering komen? Ten aanzien van een pro testants-christelijke sociale werkster zou spreekster precies hetzelfde standpunt innemen, evenals ten aanzien van een sociale werkster van Humanitas. Deze maatschappelijke werksters voor bepaalde groepen behoren op hun eigen terrein te blijven. De heer VAN WELYAls de rooms-katholieke maatschappelijke werkster ernstig ziek wordt, zou het R.K. Centrum zijn aange wezen op de gemeentelijke maatschappelijke werkster. Maakt U daar dan gebruik van? De heer CLEMENS: Y/at dacht U dan? De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat de gezinsverzorgsters technische hulp verlenen; als deze zorg groeit, komt er een staart aan de gezinsverzorging, zoals men die reeds kent in Soesterberg en bij de gereformeerde kerk in Soestdij"k. De gezins verzorging wordt afzonderlijk gesubsidieerd, maar staat los van de maatschappelijke werksters. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 366