22 December 1952 -- 164= wordt opengehouden, dat voor het geval de gemeentelijke maat schappelijke werkster uitvalt, advies kan worden gevraagd bij het R.K. Centrum. Mevrouw POLET-Musler zegt in de afdeling bezwaar te hebben gemaakt tegen vervanging, niet omdat zij er tegen is, dat in noodgevallen hulp wordt geboden, maar omdat zij het onjuist vindt een gemeenteambtenaar met vacantie door een niet-ambte- naar te vervangen. Dit is ook niet nodig, want de dienst is in staat de zaak zo op te zetten, dat het niet nodig is. Maar het is dus niet zo, dat spreekster de helpende hand niet zou willen aangrijpen. De VOORZITTER zegt, dat deze discussie is omgegaan buiten de realiteit, misschien doordat enkele leden te weinig op de hoogte zijn van het maatschappelijk werk door de gemeente. Door de afdeling Sociale Zaken en Maatschappelijk Hulpbetoon wordt dagelijks samengewerkt met armbestuur, de diaconie en met alle andere verenigingen, die zich op het terrein van het maat schappelijk werk begeven. In dit kader past het volkomen, dat ingeval van verhindering van de gemeentelijke maatschappelijke werkster, wanneer er dringende hulp nodig is, een beroep wordt gedaan op iemand met wie men dagelijks toch ai deze zaken be handelt. Wanneer bij voorbeeld ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet, zodat de kinderen moeten worden weggehaald en in een tehuis moeten worden geplaatst, is dit een moeilijke aangelegen heid met juridische kanten. De politie moet die kinderen ophalen de practijk is, dat er dan een maatschappelijke werkster meegaat om de moeilijkheden op te vangen. Er moeten kleren voor de kin deren worden gekocht. Wanneer nu de eigen maatschappelijke werk ster afwezig is, is het dan niet heerlijk, wanneer men een beroep kan doen op een vrouw, die in deze materie is opgevoed? De practijk is, dat er dagelijks wordt samengewerkt, en dit is de enige manier, waarop het maatschappelijk werk kan worden verricht. B&W juichen het zeer toe, dat deze maatschappelijke werkster aangesteld kan worden, want zij hebben het altijd als een gemis gevoeld, dat er bij de diverse groeperingen niet een maatschappelijke werkster aanwezig was en zij hopen, dat ook de andere groeperingen tot het aanstellen van een maatschappelijke werkster zullen kunnen overgaan. Mevrouw Landweer- de Visser wenst een verbod Mevrouw LANDWEER-de Visser: Neen, ik wens graag gehand haafd te zien de uitspraak in het Antwoord, namelijk: "Onzerzijds bestaat er geen bezwaar tegeh, de voorwaarde, gesteld aan subsidieverlening aan het R.K. Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum, betreffende de vervanging van de maatschappelijk werkster der gemeente, te doen vervallen." Hiermede kan spreekster accoord gaan. De VOORZITTER: Daarmede gaan wij ook accoord. Omtrent het verzoek van het R.K. Interparochieel Sociaal Charitatief Centrum om subsidie wordt zonder hoofdelijke stem ming overeenkomstig het advies van B&W besloten, met dien ver stande, dat de aanvankelijk gestelde voorwaarde betreffende vervanging van de maatschappelijk werkster der gemeente ver valt - Volgnummer 540. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 370