- 22 December 1952 165» Volgnummer 540. Subsidie aan het Economisch-Technologisch Instituut voor Utrecht. Hierbij komt tevens in behandeling: Verzoek van het Economisch-Technologisch Instituut voor Utrecht om subsidie. Omtrent dit verzoek wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het advies van B&W besloten. Volgnummer 277. Uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in art. 2onder b der wet van 15 Juli 1929? S. 588 sedert gewijzigd (alg. uitkering). De heer Ooms zegt, dat de heer Kruyff, bij de algemene be schouwingen, sprekende over sprekers opmerkingen aangaande de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, over een "scheve" verhouding heeft gesproken. Het woord "scheve" heeft spreker echter niet gebruikt; hij heeft gesproken over de onbe vredigende toestand, die er tussen het Rijk en de gemeenten is wat de financiën betreft. De heer Kruyff heeft ook opgemerkt, dat de anti-revolu tionaire minister De Wilde de grondslag heeft gelegd voor de huidige financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten. Men moet echter wel bedenken, dat er in die voor-oorlogse jaren van laagconjunctuur met een hoog werkloosheidscijfer grote moeilijkhe den v/aren, die niet vergelijkbaar zijn met de vele andere moeilijk heden, v/elke er thans zijn. Mevrouw BUNGENER-Odinot verklaart, dat zij aan de begroting haar stem niet kan geven, gezien het weinige perspectief, dat deze begroting biedt, zowel voor de jeugd als voor de woningbouw. De begroting wordt hierop met al haar onderdelen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, waarbij op verzoek van mevrouw Bungener-Odinot wordt aangetekend, dat zij zich met de begroting niet heeft verenigd. Verkeershuis (1-233) Voorstel tot goedkeuring van de plannen tot stichting van een verkeershuis met wachtlokaal voor de autobusdiensten in het gemeentelijk rosarium, en tot het toestaan van een crediet van ƒ.11.600,voor de bouw en inrichting, alsmede tot het aangaan van een renteloze lening groot 7*500,met de Stichting Ver keershuis. De wethouder VAN ZADELHOF? deelt mede, dat verleden week de aanbesteding heeft plaats gehad van het verkeershuisjeDe laagste inschrijver ad ƒ.7.200,-- heeft onder betaling van ƒ.500, het werk overgedragen aan de volgende inschrijven, wiens in schrijvingsbedrag ƒ.7.700,-- bedroeg. B&W vragen een crediet van 11.600,maar daartegenover staat een post van ƒ.1.000, namelijk ƒ.500,van de firma Tensen en ƒ.500,van de laagste inschrijver De V.V.V. heeft B&W verzocht deze zaak nog in deze ver gadering te behandelen, omdat zij zo snel mogelijk met de bouw wil aanvangen, teneinde het huis vóór het seizoen gereed te hebben. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 372