22 December 1952 166, De huur is berekend op ƒ.550,per jaar, maar in verband met de inrichtingskosten stellen B&W voor het eerste jaar ƒ.400,huur te berekenen, het tweede jaar ƒ.475,en volgende jaren ƒ.550, Over de verhuring krijgt de Raad in een volgende vergade ring een normaal verhuringsbesluit via de afdeling Eigendommen. De heer SCHAAFSMA vraagt wat de laagste inschrijven er mede voor heeft ƒ.500,-- te betalen e n hoe iemand op deze wijze kan blijven bestaan. De wethouder VAN ZADELHOF! spreekt van een verrekening inzake veel duur glas. De heer SCHAAFSMA: Ik geloof niet, dat de man op die ma nier rijk wordt! Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of de V.V.V. het eerste jaar ƒ.400,-- huur zal kunnen opbrengen en of het niet beter is haar meer tegemoet te komen. De wethouder VAN ZADELH0FF zou het beter vinden niet de huur verder te verlagen, maar zo nodig het subsidie te verhogen. De huurverlaging zou kunnen worden beschouwd als een verkapt subsidie, maar zij is een overgangsmaatregel, die ook in de par ticuliere bouw wel wordt toegepast. Te Amsterdam wordt bij voor beeld voor een winkelhuis met een huur van ƒ.2.000,-- ook wel eens het eerste jaar ƒ.1.000,het volgende jaar 1500 het derde en volgende jaren ƒ.2.000,in rekening gebracht. In het verkeershuis worden vitrines geplaats - de plaatsing is in de aannemingssom begrepen - die een huur van ongeveer ƒ.500,zullen opbrengen. Het eerste jaar houdt de V.V.V. dus zelfs over, al moet er ook rekening worden gehouden met ver lichting en verwarming. Zij accepteert echter het voorstel, zoals spreker het heeft gedaan. Mevrouw LANIWEER-de Visser zegt geen begroting te hebben gezien en slechts te hebben overgebracht wat men haar gevraagd heeft. Zij vraagt, of B&W iets weten v an de financiële toestand van de V.V.V. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat het verkeershuis voor de V.V.V. een zware last zal zijn. Met de verwarming en de verlichting komen do kosten op ƒ.1.000,per jaar, waarvan ƒ.500,afgaan voor de ontvangen huur der vitrines. Of de V.V.V. het kan volhouden is een grote vraag, waarover men op het ogenblik nog niet kan oordelen. Wanneer het ondanks alle daartoe aangewende pogingen niet mogelijk blijkt meer steun van particulieren te verkrijgen, zal de gemeente misschien het vol gend jaar een hoger subsidie moeten geven. B&W hebben dit nu reeds overwogen, maar zij achten het beter het particulier ini tiatief naar voren te schuiven en niet met subsidie te gooien. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de financiële positie van de V.V.V. niet rooskleurig is, maar dat zij een geheel andere contributieregeling overweegt. Op het ogenblik betaalt iedereen ƒ.2,en sommige zaken storten een bijdrage in het directeursfonds. In de toekomst wil men voor particulieren de contributie gelijk laten, maar voor zaken de bijdrage in het directeursfonds bepalen naar de aard van de zaak. Er moet re kening mede worden gehouden, dat sommigen zich misschien als lid zullen laten schrappen, maar deze vorm van contributie- - heffing

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 374