22 December 1952 157. heffing acht spreker toch wel juist en hij verwacht er een hoge re opbrengst der contributie van. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt wat er met het rosarium zal gebeuren. De wethouder VAN ZADE1H0EF zegt, dat het in de bedoeling van B&W ligt het rosarium als zodanig te behouden. Nu de mu ziektent weg is, kan men het zo niet laten liggen. Het zal verhoogd moeten worden, zodat er een gazon komt om het ver- keershuis en een kleine talud en daarachter een klein ge ëgaliseerd veldje voor bijeenkomsten, markt, parkeerruimte e.d. B&W zijn doende de eigen weg langs het postkantoor in handen van de gemeente te brengen, teneinde toegang tot het achterter rein te hebben. Mevrouw LANDWEER-de Visser: Wordt het bestraat? De wethouder van ZADELHOPF: Ja, met asphalt. De heer KRUYFF vraagt wat de tegenwoordige huur is van de V.V.V. De wethouder VAN DEN AREND: ƒ.300,-- per jaar. De heer VAN WE1Y zegt, dat het wachthuisje op de plaats zou komen van de kiosk, terwijl het nu wordt gecombineerd met het verkeershuis en vraagt, of er overleg zal plaatsvinden tussen de firma Tensen en het College van B&W over deze bouw. De VOORZITTER zegt, dat dit overleg reeds heeft plaats gehad De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de firma Tensen niet alleen ƒ.500,bijdraagt, maar ook nog een klok boven het verkeershuis zal plaatsen. De wethouder VAN DEN AREND deelt mede, dat de V.V.V. be sprekingen voert met hotelliers en pensionhouders om niet een contributie per hoofd, maar per bed te heffen. Het voorstel, zoals dit door wethouder Van Zadelhoff is uiteengezet wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER wenst de Raad gezegende Kerstdagen en spreekt zijn allerbeste wensen uit voor het jaar 1953. Hij dankt de leden van de Raad voor de prettige en goede samenwerking in het afgelopen jaar en ook voor de goede sfeer in deze begrotingsvergaderingen. Het gemeentebestuur heeft in het afgelopen jaar een en ander kunnen doen; het had meer willen doen, en misschien moe ten doen, maar laten wij, zegt spreker, met de beste verwach tingen het nieuwe jaar tegemoet gaan. Ook de wethouders dankt spreker voor de prettige manier, waarop hij met hen heeft mogen werken en ten slotte wijdt hij een woord van dank aan alle ambtenaren, die een vol jaar met volle toewijding de zaken van de gemeente hebben gediend en op wie het gemeentebestuur steeds een beroep heeft kunnen doen. De heer KRUYFF meent uit naam van alle loden van de Raad te mogen zeggen, dat zij de Voorzitter dankbaar zijn voor de wijze waarop hij deze beide vergaderingen heeft geleid. Hij wenst de Burgemeester en het College geluk met hun succes, dat de be groting er met vlag en wimpel is doorgekomen. Van ganser harte hoopt hij, dat het volgende jaar de samenwerking van de Raad met de Voorzitter en het College even prettig zal zijn als in het afgelopen jaar. - U -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 376