39 39 19 - Vaststelling van het bedrag per leerling, als bedoeld in art. 55 bis der l.o.wet 1920 22 Dec 52 GENEESKUNDIGE ZORG OP DE SCHOLEN. -1.851 Aanwijzing de heer Th.M.Peet 09.1 als vertegenwoordiger in de Raad van Beheer der Stich ting Schooltandverzorging.28 Mei 52 Verlenen van financiële me dewerking aan de Stichting Schooltandverzorging28 Mei 52 Behandeling resp. voor ken nisgeving aannemen jaarver slag 1951 van de schoolart- sendienst16 Oct 52 Verstrekking van melk aan schoolgaande kinderen22 Dec 52 LICHAMELIJKE OPVOEDING; SCHOOLZWEMMEN. -1.851 Bevorderen schoolzwemmen.... 09.4 KLEUTERONDERWIJS 22 Dec 52 -1.851.11 Vraag raadslid van Wely over bouw nieuwe kleuterschool Prinses Marijke Discussie inzake het verle nen van subsidie aan of t.b.v. bijzondere kleuterscho len BUITENGEWOON LAGER ONDERTOS. -1.851.24 Vaststelling bedrag per leerling, als bedoeld in art. 34, lid 4 Besluit b.l.o. 1949 voor de school voor kin deren, lijdende aan t.b.c. in Sanatorium "Zonnegloren" Vaststelling voorschot op gemeentelijke vergoeding als bedoeld in art. 35 besluit b.l.o. 1949 over het jaar 1952 voor school Sanatorium "Zonnegloren" 30 Jul 52 16 Oct 52 VOORTGEZET ONDERWIJS. -1.851.3 Behandeling subsidieaanvraag Stichting Utr. Opleiding van leerkrachten bij kleuteron derwijs22 Dec 52 Idem van de Stichting tot Opleiding leerkrachten bij het kleuteronderwijs te Amers foort22 Dec 52 Vergroting Nijverheidsschool. 22 Dec 52 Plannen tot bouw van een huishoudschool22 Dec 52 Behandeling subsidie-aan vraag Volksuniversiteit22 Dec 52 122 en 155 80/82 160 144 9 Mei 52 29/30 22 Dec 52 155/159 62 89 159 159 160 1 60 160

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 38