- 20 - SUBSIDIES EN "VERGOEDINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS. -1.851.3 Bijdrage aan andere gemeenten 07-2 in de kosten h. b. scholen.22 Dec 52 '159 LEESZALEN; BEWAARPLAATSEN VAN DOCUMENTEN. -1.852 Inrichten voormalige verwar mingskelder van de politie in gemeentehuis tot archief bewaarplaats30 Jun 52 48 Nemen van maatregelen voor behoorlijk opbergen beschei den ontvangerskantoor30 Jun 52 48 Beschikbaarstellen crediet voor vergroting en inrich ting van de archiefbewaar plaats in gemeentehuis...... 16 Oct 52 89 MONUMENT -1.853 Plaatsing van een oorlogsmo nument....30 Jan 52 8 Vraag raadslid Clemens over voortgang bij de oprichting van het monument9 Mei 52 29 Intrekken besluit tot plaat sing monument in het rosa rium30 Jul 52 67/69 Oprichten van een monument.. 22 Dec 52 139 NATUUR-, LANDSCHAP- EN STEDELIJK SCHOON. -1.853.2 Verslag schoonheidscommissie over 19517 Apr 52 11 Klacht van raadslid Schaafs- ma op het beleid van de Schoonheidscommissie9 Mei 52 26 Opmerking van raadslid Kruyff op het beleid van schoon heidscommissie, speciaal wat betreft de plaatsing juiste gevel naar de openbare weg.. 9 Mei 52 28 Crediet voor financiering filmvoorstellingen te geven door Stichting "Natuur en Jeugd" t.b.v. schooljeugd... 30 Jul 52 62/63 Benoeming heer H.A.Pothoven tot plaatsvervangend lid der schoonheidscommissie14 Nov 52 100 Behandeling subsidie-aan vraag Tuinbouwvereniging "Soest" voor de keuring van voortuintjes.......22 Dec 52 161 KUNST, WETENSCHAP EN LETTEREN. -1.854 Verbetering openluchttheater 22 Dec 52 140/14' Behandeling subsidie-aanvraag Volksuniversiteit22 Dec 52 160 Behandeling subsidie-aanvraag Departement Soest der Maat schappij tot Nut van 't Alge meen..22 Dec 52 160/16

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 40