Nr1 30 Januari 1952 -1. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, op Woensdag 30 Januari 1952, des namiddags te 7 uur. VOORZITTER;: de Burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinc SECRETARIS? de heer JG-.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden? J.van den Arend, G.Burgwal, T.Dor resteijn, K.de Haan, R.Hilhorst, G.Kruijff, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, J,WOomsmevrouw S.M.Polet-Musler J.A.Schaafsma, CJSchaddeleeWSchimmelmevrouw H.A.E. K.van (èr Swan-de Kiewit, I;I.M.van Wely, A.A.van Winden, W.G.van Zadelhoff en J»D,LZoetelief Afwezig met kennisgeving de leden? H.JSClemens en A.P. Hilhorst De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorle zing van het gebedsformulier. Vervolgens deelt hij mede, dat de heer Clemens wegens ziekte en voorts de heer A.P. Hilhorst verhinderd is de vergadering bij te wonen. Ik mag U wel, zo zegt spreker, op de eerste vergade ring van het nieuwe jaar in het bijzonder welkom heten. Ik hoop, dat wij met elkander in de loop van dit jaar vruchtbaar werk zullen mogen doen. Vanzelfsprekend hopen wij, dat het in voorspoed zal mogen zijn, maar mocht het in tegenspoed zijn en zouden zich moeilijke omstandigheden voordoen, dan vertrouw ik, dat wij in eensgezindheid en met de wil het beste voor de gemeente tot stand te bren gen, ons werk zullen doen, zodat wij aan het einde van het jaar daarop zullen mogen terugzien als op een jaar, waar in wij ons gegeven hebben aan het belang van de gemeente en haar bevolking. 1Ingekomen stukken. a. Rapport van de hoofdinspecteur van politie betreffen de getroffen maatregelen inzake het doen opsnoeien en korthouden van hinderlijke beplanting op hoeken van we gen. Mevrouw van der SWAN-de Kiewit verheugt zich over de getroffen maatregelen, maar wijst er op, dat aan de Vosseveldlaan bij de Hildebrandlaan niet is gekapt. Het uitzicht op het ene gedeelte van de Vosseveldlaan op het andere is vreselijk slecht. Ei" is gesproken over de aankoop van een perceel grond van Winkelman, maar misschien is het mogelijk er een aantal bomen te kappen De VOORZITTER deelt mede, dat het College de eerste oplossing probeert. Het rapport wordt hierna aangenomen voor kennisge ving. b. Schrijven van B.& W, waarin wordt voorgesteld om geen verandering aan te brengen in de wijze van de straat verlichting in deze gemeente. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ver enigt de Raad zich met het schrijven van B.& W. c. Schrijven van de Stichting Coördinatie Autovervoer Per sonen C.A.P. te Schoonhoven, volgens hetwelk het niet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 44