- 30 Januari 1952 2. mogelijk is dat de dienstregeling van de autobusdienst Soest-Soesterberg v,v, aansluiting geeft op de trei nen in Soestduinen. Mevrouw van der SWAN-de ICiewit merkt op, dat de se cretaris van de C.A.P. de suggestie heeft gedaan aan de N.S. te verzoeken, verbetering te brengen in de dienstregeling op Soestduinen» Spreekster verzoekt B.& W. die suggestie over te nemen. De VOORZITTER zegt het het beste te achten deze suggestie door te geven aan de V.V.V., die zich met een adres tot de N.S, zou kunnen wenden. Hierna wordt het schrijven voor kennisgeving aange nomen Brief van Gedeputeerde Staten d.d. 28 December 1951 nr.6327/4534 betreffende goedkeuring van diverse be grotingen voor 1951. Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Brief van de Kringraad van Ifring Zeist Burgerlijke Verdediging provincie Utrecht, waarbij de begroting voor 1952 ter kennisneming wordt aangeboden. De heer BURGWAL zegt vol afschuw kennis te hebben genomen van deze begroting van f.50.000,— voor de zogenaamde beveiliging van de burgerlijke bevolking in een eventuele oorlog. Spreker acht deze beveili ging niet mogelijk. Wanneer het tot een oorlog komt, betekent het de vernietiging van de ganse mensheid. De mensheid kan alleen worden verdedigd, wanneer allen hun beste krachten geven voor de vrede en wanneer het thans voor oorlogsdoeleinden bestemde geld wordt besteed ten gunste van de welvaart der bevolking. De VOORZITTER acht het een defaitistisch standpunt, wanneer men er van uitgaat, dat men de burgerbevol king niet zou kunnen verdedigen. Spreker hoopt, dat in de loop van de avond de Raad duidelijk zal worden gemaakt, dar het integendeel op de weg van een ge meentebestuur ligt in dit opzicht te doen wat in zijn vermogen is» De brief wordt hierop voor kennisgeving aangenomen. Rapport van de directeur van Gemeentewerken betref fende de toestand van de Schoutenkampweg. Schrijven van de districtsinspecteur voor het brand weerwezen inzake bliksembeveiliging openbare scholen. De stukken f. en g. worden aangenomen voor kennis geving. Verzoek van de heer T.Rietveld om bemiddeling in de regeling van zijn positie als voormalig onderwijzer met voorstel het schrijven ter afdoening in handen van B.& W. te stellen. De heer BURGWAL kan zich er niet mede verenigen, dat dit aan de Raad gerichte verzoek ter afdoening in handen van B.& r'« wordt gesteld. Uit het schrijven van adressant blijkt, dat er verschillende misverstan den bestaan. Gaarne zou spreker hebben gezien, dat de Burgemeester een uiteenzetting zou hebben gege ven omtrent de positie van de heer Rietveld. Indien

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 46