- 2 - Machtiging aan B&W in rechte ontruiming te vorderen van schuur aan de Hartweg16 Oct.52 92/93 Klacht raadslid Clemens in zake het houden van een enquête door B&W over het houden van kippen en konij nen door huurders van ge- meentewoningen nadat raad besloten had dergelijke en quête niet te houden16 Oct 52 96/98 Moeilijkheden bij de inning van huren gemeentewoningen, die in Woningbedrijf zijn op genomen28 Nov 52 103/104 GEMEEBTEBOS SEN -2.07.351 Jaarverslag over 1951 be treffende werkzaamheden in de gemeentebossen.16 ÏTov 52 82/83 AAÏÏKOOP -2.07.351.11 Aankoop perceel grond, ge legen aan Birkstraat van K. de Boer te Amsterdam30 Jan 52 7 Aankoop perceel grond nabij de Soesterbergsestraat van J.D.Gundelach28 Mei 52 43 Aankoop en ruiling van grond met G-.G-.Hilhorst, C.v.d. Broek en de Erven Knoppers. 28 Mei 52 43 Verlengen termijn overdracht t.a.v. de van de heren Kok en Brouwer aangekochte grond aan de Maatweg28 Mei 52 43 Idem t.a.v. de grond be treffende de ijsbaan28 Mei 52 43 Aankoop strook grond van A.Luyben ter verbreding Ei gendomweg30 Jul 52 67 Aankoop stroken grond van de N.V.Mercurius te Baarn, gelegen aan de Belvedèreweg 30 Jul 52 67 Aankoop grond nabij de Becke- ringhstraat en Belvedèreweg van W.Grift16 Oct 52 91 Aanhouden voorstel tot aan koop percelen weiland nabij Korte Brinkweg van Mej.J.C. Broersen16 Oct 52 91 Aankoop grond Gen.Winkel manstraat van A.Uylenhoed te Amsterdam16 Oct 52 91/92 Aankoop percelen weiland nabij de Korte Brinkweg van Me j. J.C.Beversen.16 Oct 52 93/95 Aankoop grond aan de Gen. Winkelmanstraat van woning bouwvereniging "St.Joseph". 28 Nov 52 113

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 4