30 Januari 1952 4. gemeente. (1-110). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het prae-advies van B.cc W. besloten. 3. Voorstel tot verdaging van de "beslissing omtrent het uitbreidingsplan "Rijksweg". (1-115). Mevrouw van der SWAN-de Kiewit acht het gewenst be kend te maken, dat bij het vaststellen van het uitbrei dingsplan de bestaande toestand gehandhaafd blijft en dat het plan pas bij herbouw wordt gehanteerd. De mensen maken zich namelijk zenuwachtig, omdat zij ten onrechte menen, dat wanneer het uitbreidingsplan is aangenomen, de toestand daarmede plotseling in overeenstemming moet worden gebracht. De VOORZITTER acht het de beste oplossing, dat de pers de opmerking van mevrouw van cfer Swan duidelijk publiceert Mevrouw LANDVEDR-de Visser merkt op, dat de be zwaarschriften nog niet ter inzage zijn gelegd. De VOORZITTER zegt, dat die met het prae-advies van B V, aan de Raad zullen worden voorgelegd vóór de behandeling van het uitbreidingsplan. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 4. Benoeming twee bestuursleden Stichting Bestuur Soester Natuurbad, (IV-118). De heer BURG-WAL acht het onjuist, dat er, wan neer iemand bedankt, steeds naar gestreefd wordt ie mand van dezelfde politieke richting in zijn plaats te stellen, in plaats dat op de bekwaamheid wordt gelet. Nu zijn partij uit alle commissies wordt geweerd, wil spreker zichzelf candidaat stellen. De heer van WELY vraagt, of mevrouw Schuuring- van G-oor en de heer Hoppenbrouwers een eventuele be noeming zullen aanvaarden. Uit de stukken is dit niet ge bleken. De VOORZITTER beantwoordt de vraag van de heer van Wely in bevestigende zin. Spreker verzoekt mevrouw van der Swan en de heer Kruijff met hem het stembureau te vormen. Voor de benoeming van drie raadsleden in het be stuur van het Soester Natuurbad worden uitgebracht 16 stemmen op mevrouw van der Swan-de Kiewit, 16 stemmen op de heer R.Hilhorst, 16 stemmen op de heer Kruijff en 1 stem op de heer Burgwal, terwijl 2 stemmen blanco zijn uitgebracht. Benoemd zijn dus mevrouw van der Swan- de Kiewit, de heer Kruijff en de heer R.Hilhorst, die allen verklaren de benoeming te aanvaarden. Voor de benoeming van vier niet-raadsleden stelt de heer Burgwal candidaat mevrouw Bungener-Odinot Uitgebracht worden 17 stemmen op de heer H.J. Brink, 17 stemmen op de heer A.Th.M.Splinter, 17 stemmen op mevrouw CG-. Schuuring-van G-oor, 16 stemmen op de heer J.M.Hoppenbrouwers en 1 stem op mevrouw Bungener-Odinotzodat mevrouw Schuuring-van G-oor en de heren Brink, Splinter en Hoppenbrouwers zijn benoemd. De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 50