- 30 Januari 19 52 5» voor de verrichte werkzaamheden. Vaststelling van een "besluit tot het zich verweren tegen de door IC.van der Kop ingestelde vordering tot nietigver klaring van een gedane schenking van een strook grond aan de van V7e ede straat (1-564). De VOORZITTER deelt mede, dat de Financiële Commis sie en de Commissie voor Grondgebruik en Uitbreidingsplan nen zich met dit voorstel hebben verenigd. Mevrouw LAHDWEER-de Visser merkt op, dat volgens B.& W. de heer IC.van der Kop niet voor een vierde deel, maar voor de helft in de nalatenschap deelgerechtigd zou zijn. Spreekster meende echter, dat een kind een vierde krijgt, omdat de moeder de helft plus een kindsdeel ont vangt De VOORZITTER zegt, dat dit afhangt van de vraag, of het huwel.jk in gemeenschap van goederen is gesloten, maar dat het in de procedure geen rol speelt. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot vaststelling van besluiten inzake toekenning van voorschotten op de gemeentelijke vergoeding ex art. 101 der L.O.wet 1920 aan de bijzondere scholen voor het jaar 1952. (1-109). Voorstel inzake vaststelling van het getal wekelijkse les uren vakonderwijs aan de openbare u.l.o. school voor het jaar 1952. (1-111) Vaststelling vaneen besluit tot het verlenen van medewer king ingevolge art.72 der Lager Onderwijswet 1920 van het Bestuur der stichting Engendaalschool voor aanschaffing leermiddelen voor het onderwijs in handenarbeid. (1-603) Voorstel tot vaststelling van een bedrag per leerling voor 1952 (art.34,lid 4, van het besluit buitengewoon lager onderwijs 1949) ten behoeve van de school voor ziekelijke kinderen in het koloniehuis "Hemaliete Soesterberg. (1-116) Vaststelling van $n ontwerp-besluit als bedoeld in art. 34 lid 4 van het besluit buitengewoon lager onderwijs 1949 voor 1952 ten behoeve van de school voor zwakzinnigen (van Arkel-sticliting aan de Hellingweg te Soest. (1-592). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de punten 6-10 besloten. Voorstel tot wijziging van de Legesverordening (IV-113). De heer KRÜIJFF merkt op, dat volgens het rapport van de politie de toestand van het kamp noodzakelijk verbete ring behoeft. In de Raad of in een commissievergadering - dit herinnert spreker zich niet precies -.is men tot de conclusie gekomen, dat de toestand van het kamp niet ideaal is, maar toch aan redelijke eisen voldoet. Verschil lende leden van de Raad zullen het misschien met het rap port van de politie eens zijn, waarin wordt verklaard, dat dit niet het geval is» Spreker zou er echter prijs op stel len, indien nader zou kunnen worden omschreven, welke ver beteringen de politie zou wensen aan te brengen. De VOORZITTER zegt toe, dat dit tegen de volgende vergadering zal gebeuren. De heer BURGWAL zegt, dat de leges zullen worden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 52