—30 Januari 1952 6. verhoogd, waardoor de gemeente hogere inkomsten zal krijgen, maar dat rnen zich niet heeft afgevraagd of de betrokkenen de hogere leges wel kunnen betalen. De kosten van levensonderhoud stijgen voortdurend. De toe stand van het kampeerterrein en vooral die van de la trines is zeker niet ideaal; de watervoorziening laat genoeg te wensen over. Spreker stelt voor het bedrag van f.2,50 te verlagen tot f.2, De VOORZITTER wijst er op, dat de leges slechts voor kleine gezinnen worden verhoogd, maar dat zij voor gezinnen met vele kinderen worden verlaagd. Voor een gezin van vijf personen blijft het gelijk; voor gezinnen van meer dan vijf personen wordt het goedkoper en voor gezinnen met minder dan vijf leden was de oude rege ling voordeliger. Het bedrag aan leges is in verhouding met de overi ge aan het kamperen verbonden kosten - bij voorbeeld voor de tenten en de verdere benodigdheden - slechts laag. Het is ook billijk, gezien het feit, dat onder de naam "leges voor de vergunning" een gratis standplaats, gratis gebruik van water enz. worden verstrekt. In ver gelijking met andere kamp eerplaats en is de prijs te Sosst- duinen laag en voor degenen, die te Amsterdam of te Rot terdam hun werk blijven verrichten en die als forens heen en weer reizen, is de ligging bij uitstek gunstig. De belangstelling voor het kampeerterrein is groter dan de capaciteit en degenen, die gaarne een paar weken of soms zelfs maanden buiten willen doorbrengen, zullen door het bedrag van f,-,50 per week niet weerhouden worden. Het is slechts een klein bedrag tegenover de kosten voor de tenten en de halve huisjes, die vrij kostbare bouwsels zijn. De heer BURG-WAL stemt toe, dat het voor de grote gezinnen voordeliger wordt, maar merkt op, dat het meest kleine gezinnen zijn, die van het kampeerterrein gebruik maken. De politie verwacht trouwens een hogere opbrengst. Om Soest aantrekkelijk te maken en ook in het belang van de winkelstand acht spreker het verstan diger te volstaan met een bedrag van f.2, Het voorstel van de heer Burgwal wordt niet onder steund en kan dus verder geen punt van behandeling uit maken. Het voorstel van B.& W. wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 12. Voorstel tot het aangaan van een geldlening (IV-117). 13. Voorstel om de wijziging van het Toelagebesluit 1951 van overeenkomstige toepassing te verklaren voor het gemeen te-personeel cIV—112/565) 14. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommens a. verhuur van een perceel grond in het Burgemeester Dekethpark aan L.Motenboom te Soest (V-568) b. verhuur van een perceel grond aan de Sparrenlaan aan de Padvindersvereniging Stichting Hopman ilasselman- groep te Soest (V-567). c. verhuur van een perceel grond aan de Middenlaan aan P.J.Pelis en K.Hofland (V-600).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 54