30 Januari 1952 7. d. huur van grond aan de Burgemeester Grothestraat van de St.Hypolitusstichting te Delft (V-598) e. verkoop van een perceel grond aan de Postweg aan Th.H. de Goede (V-599) f. wijziging van het raadsbesluit d.d. 16 November 1951? nr.479 betreffende ruiling van grond met P.C. en P.A. Kuijer (V-114). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de punten 12 - 14f besloten. g. aankoop van een perceel grond gelegen aan de Birkstraat van K.de Boer te Amsterdam. De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor het Grondbedrijf en Uitbreidingsplannen met het voorstel accoord gaat, doch dat een van de leden dezer commis sie om een andere oplossing heeft verzocht, aangezien er een nieuwe uitweg op de Rijksweg komt. De Financiële Commissie gaat met het voorstel accoord. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming tot de voor gestelde aankoop besloten. Belastingreclames De VOORZITTER stelt met betrekking tot dit vroeger aangehouden punt voor, de aanvankelijk opgelegde aanslagen te handhaven met uitzondering van die door de heer Schalk wijk, aangezien er rekening mede dient te worden gehouden, dat de aangifte in verband met bijzondere gezinsomstandig heden niet op tijd is gedaan. Janneer Mevrouw van der SHAN-de Kiewit het woord vraagt, doet de Voorzitter de vergadering overgaan in een met gesloten deuren. Na heropening der openbare vergadering wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter besloten. Rondvraag De heer SCHAAFSMA vraagt of verwacht mag worden, dat het Rijk spoedig een terrein zal aanwijzen voor een kerkhof op Soesterberg. De VOORZITi'ER deelt mede, dat de gemeente reeds een terrein in eigendom heeft verworven voor het aanleggen van een kerkhof. De heer SCHAAFSMA vraagt waar dit terrein is gelegen. De VOORZITTER deelt mede, dat het ligt aan het ver lengde van de Oude Postweg, komende van Soesterberg aan de rechterhand. De heer SCHAAFSMA meende, dat met het Ministerie van Defensie nog geen overeenstemming was bereikt. De VOORZITTER deelt mede, dat deze overeenstemming reeds lang is bereikt en zegt, dat de zaak ook in de Raad is geweest. De heer SCHAAFSMA meent, dat in de Raad slechts is medegedeéld, dat het Ministerie van Defensie een terrein aan de gemeente zou afstaan. Hij vraagt wanneer de acte is gepasseerd en in het kadaster is ingeschreven. De VOORZITTER zegt dit niet te weten. Het is echter wel gebeurd. Aangezien het een ruiling met het Rijk betreft, kan de inspecteur van de domeinen de zaak ambtshalve en zonder medewerking van de gemeente in orde brengen. Het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 56