30 Januari 1952 8. raadsbesluit van eertijds is uitgevoerd en de ruiling is definitief tot stand gebracht. De beer SCHAAP SMA vraagt wat het betekent, dat het gemeentebestuur van Soest aan anderen heeit gevraagd, of een begraafplaats wel nodig is. De wethouder van ZADELHOFF zegt, dat de raadsleden uit Soesterberg steeds hebben aangedrongen op een open bare begraafplaats in Soesterberg. Een afdeling van het Gemeentehuis heeft in een hieromtrent opgesteld rapport de noodzakelijkheid van een openbare begraafplaats op Soesterberg tamelijk in twijfel getrokken. Het College heeft daarop gemeend, dat het meer aanbeveling zou ver dienen een protestants kerkgenootschap te vragen tot het aanleggen van een begraafplaats over te gaan, waarvan de gemeente dan - evenals het te Soest het geval is - een deel zou overnemen als openbare begraafplaats. Vandaar het schrijven van B.& aan de kerkeraad. De heer SCHAAFSMA verklaart voorlopig voldaan te zijn. De heer OOMS vraagt of de Raad binnenkort nadere mededelingen mag verwachten, omtrent hetgeen de gemeente meent te doen met betrekking tot het oprichten van een monument voor de gevallenen in de oorlog 1940-1945. De VOORZITTER zegt, dat" deze aangelegenheid in de eerste plaats het comité aangaat, dat deze zaak ter hand heeft genomen. De gemeente kan er op het ogenblik niets aan doen, tenzij het comité opnieuw bij de gemeente zou aankloppen om nadere hulp. De muziektent is verwijderd, er is geld beschikbaar gesteld en de grond is verhoogd. Indien het noodzakelijk is, dat de gemeente meer doet, zal zij toch moeten wachten op het initiatief van het co mité De heer BURGWAL zegt, dat de kelders aan de Klaar- waterweg thans zijn voorzien met een z.i. afdoende pre paraat. In het perceel nr.86 komt het water echter nog door het luchtrooster. Spreker vraagt waarom daaraan niets is gedaan. De wethouder van ZADELHOFF kan deze vraag niet on middellijk beantwoorden, maar zegt toe een onderzoek te zullen instellen. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat deze raads vergadering niet van tevoren is aangekondigd, maar on middellijk is uitgeschreven. Spreekster vraagt, of de le den van de Raad voortaan weer iets vroeger bericht kun nen krijgen, dat het in het voornemen ligt op een bepaal de dag een vergadering uit te schrijven. De VOORZITTER zegt, dat dit zoveel mogelijk wordt gedaan, maar ditmaal niet mogelijk is geweest. Punt 12 van de agenda, dat voor een bepaalde datum moest worden behandeld, is aanleiding geweest tot het uitschrijven van deze raadsvergadering, aan de agenda waarvan toen een aantal andere punten zijn toegevoegd. Zonder punt 12 zou er misschien niet voor einde Februari zijn vergaderd. De heer van WELY geeft zijn vreugd.; te kennen over de vervanging van wilde kastanjes, eiken en beuken door bomen die geen vruchten dragen. Hiermede zal een einde komeriaan het beschadigen van de tuinen door de jongens,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 58