30 Januari 1952 -- 9. die eikels en kastanjes van de bomen haalden. De heer KRUÏJFF deelt mede enkele culturele bijeenkom sten te hebben bezocht, waarbij hem is gebleken, dat op het punt van beveiliging tegen brand in de zalen alles ontbreekt. De stoelen en banken zijn zodanig geplaatst, dat het bij het uitbreken van een paniek een catastrophe zou worden. Ondanks het feit, dat de stoelen en de vloer van hout zijn, werd er rustig gerookt. Na afloop duurde het een kwartier voor de mensen zich, soms met blauwe plekken, uit de rijen banken hadden gewrongen. In geval van kortsluiting- of een begin van brand, is het volstrekt niet denkbeeldig, dat er een grote ramp ontstaat. Spreker vraagt, of er voor beveiliging tegen brand voorschriften bestaan en zo ja, waarom deze dan niet wor den gehandhaafd. Mochten er geen voorschriften bestaan, dan acht spreker het in het belang van het publiek zulke voorschriften ten spoedigste te stellen. De VOORZITTER deelt mede, dat er wel voorschriften bestaan, maar dat die volstrekt niet doelmatig zijn te achten, Op het ogenblik wordt door de brandweer in over leg met spreker en de politie nagagaan, hoe de voorschrif ten het beste veranderd kunnen worden. Indien de voor schriften zijn gewijzigd, zullen zij in de Raad worden ge bracht en daarna worden gehandhaafd. Aangezien niet meer aan de orde is, sluit de Voor zitter, te 8.15 uur n.m.de vergadering. Typ tvdW Colls Aldus vastgesteld door de Kaad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 7 April 1952.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 60