Nr2 7 April 1952 - - 10. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 7 April 1952, des na middags te 7 uur. VOORZITTER; de Burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.G.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden; J.van den Arend, G.Burgwal, H.J.S. Clemens, TDorresteijnK.de Haan, R.Uilhorst, G.Kruijff, mevrouw SG.Landweer-de Visser, J.W.Óoms, mevrouw S.M.Po- Ie t-Musler, J.A.Schaafsma, CJSchadSeleeW.Schimmel, mevrouw H.A.E.IC.van der Swan-de Kiewit, M.15.van Wely, A,A. van Winden en J.D.L.Zoetelief Afwezig met kennisgeving de leden; A.P.Hilhorst en W.G. van Zadelhoff. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorle zing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat wethouder van Zadel hof f en de heer A.P.Hilhorst bericht van verhindering hebben gezonden. 17. Vaststelling van de notulen der vergaderingen d.d, 13 De cember 1951 en 30 Januari 1952. De notulen van deze beide vergaderingen worden onge wijzigd vastgesteld. 18. Ingekomen stukken. a. verslagen van de hoofden der openbare lagere scholen betreffende het gebruik en de organisatie der school bibliotheken De heer van WELY zegt, dat er blijkens de verslagen voor de schoolbibliotheken wel animo bestaat. Bij de behandeling van de begroting is het geval ter sprake gekomen van een hoofd van een school, dat slechts f.20,ten behoeve van de schoolbibliotheek had be steed, omdat hij niet wist, dat het bedrag door de Raad tot f.40,was verhoogd. B.& W. zouden overwegen, of het verschil alsnog ten behoeve van de desbetreffende school zou kunnen worden uitgekeerd. Spreker heeft daar echter niets meer van gehoord. Hij wijst er nog op, dat het bedrag van f.40,— niet uitsluitend voor het aanschaffen van nieuwe boeken kan worden gebruikt, aan gezien ook het onderhoud eruit betaald moet worden. Spreker vraagt of het mogelijk is voor de bibliotheek van de door hem bedoelde school een aanvullend crediet toe te staan. De heer BURGWAL wijst er op, dat verscheidene boeken door ouderdom verloren zijn gegaan en verzoekt B.& W. binnenkort een voorstel in te dienen tot verhoging van het subsidie voor de schoolbibliotheken van alle scho len. De wethouder de HAAN deelt mede, dat het resultaat van het door de Oudercommissie naar de schoolbibliothe ken ingesteld onderzoek pover is geweest; vele boeken waren verouderd. Spreker begrijpt niet, hoe het mogelijk is, dat een hoofd van een school van de verhoging van het subsidié niet op de hoogte is geweest. Op een be-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 62