7 April 1952 11. spreking met de hoofden der scholen over een aantal andere zaken zal ook het vraagstuk van de schoolbi bliotheken aan de orde worden gesteld. Indien er aan leiding toe bestaat, zullen B.& W. de Raad een voor stel doen. De verslagen worden aangenomen voor kennisgeving. b. besluit van Ged. Staten tot verdaging van hun beslis sing op het raadsbesluit tot vaststelling van een uitbreidingsplan in onderdelen voor gronden nabij de van Lenneplaan met bebouwingsvoorschriften. Dit besluit wordt aangenomen voor kennisgeving. c. schrijven van de directeur van het telefoondistrict te Amsterdam, inhoudende mededeling, dat voorshands niet kan worden overgegaan tot plaatsing van een telefoon cel bij het kampeerterrein. De heer BURGWAL dringt er, mede in het belang van het vreemdelingenverkeer, bij B.& W. op aan nogmaals te trachten een telefooncel bij het kampeerterrein ge plaatst te krijgen. Men is er afhankelijk van een par ticulier, die des nachts eerst uit bed gebeld moet worden. De VOORZITTER is van oordeel, dat het geen zin heeft het afgewezen verzoek te herhalen. In geval van nood kan van de telefoon van de politie gebruik worden ge maakt Het schrijven wordt aangenomen voor kennisgeving. d. verslag der Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Soest De heer van WELY deelt mede, dat de commissie eenmaal heeft moeten vergaderen in de kleedkamer van het stad huis, waar tijdens de zitting kleding werd weggehaald, zodat het niet" mogelijk, was de ouders op rustige wijze een verhoor af te nemen. Spreker verzoekt voor de com missie een lokaliteit op het raadhuis aan te wijzen. De wethouder de HAAN deelt mede, dat het één keer is voorgekomen, dat de commissie van de kleedkamer gebruik heeft moeten maken toen er kleren hingen en wel door dat er ook een andere vergadering was. Tegenwoordig maakt de commissie gebruik van de commissiekamer bene den en de leden hebben spreker verklaard, dat deze ge legenheid prima is. Het verslag wordt aangenomen voor kennisgeving. e. verslag,betreffende studiebeurzen en -toelagen in het cursus jaar 19 50/1951. Dit verslag wordt aangenomen voor kennisgeving, f. schrijven van de directeur van Gemeentewerken betreffen de klachten van ds woningen aan de KIaarwaterweg. De heer BURGWAL verheugt zich er over, dat alle kel ders aan de Klaarwaterweg nu dicht zijn. Er is echter een fout gemaakt, die in de toekomst vermeden behoort te worden. Het schrijven wordt hierop aangenomen voor kennisge ving. g. verslag van de Schoonheidscommissie over 1951. h. besluit van Ged.Staten tot het niet-goedkeuren van de rekening-courant-overeenkomst met E.H.D.Insinger te Baarn met voorstel van B.& W. dit voor kennisgeving

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 64