7 April 1952 - - 12. aan te nemen. De beide stukken worden achtereenvolgens aangenomen voor kennisgeving. 19. Voorstel tot wijziging van de Bebouwingsvoorschriften, be horende bij het uitbreidingsplan in onderdelen voor de gronden langs de Amersfoortsestraat te Soesterberg (l,nr. 128) 20. Voorstel tot vaststelling van het voorschot over 1952 op de gemeentelijke vergoeding overeenkomstig art.35 van het Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs ten behoeve van de Van Arkel-Stichting (1-126). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zon der discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 21. Voorstel tot het bouwen van 20 woningwet-woningen te Soesterberg, en het eventueel aangaan van een geldlening voor deze bouw (lV,nr.132. De VOORZITTER deelt'mede, dat de Commissie voor Open bare Werken en de Financiële Commissie met het voorstel accoord gaan, doch dat een van de leden der laatstgenoem de Commissie zich heeft voorbehouden zijn stem nader te bepalen. De heer BURGWAL kan zich niet verenigen met onder handse aanbesteding, waarvan hij niet kan inzien, dat die altijd goedkoper zal zijn. Hij acht de gemeente tegenover bo'na fide aannemers verplicht tot openbare aanbesteding over te gaan. De schuren acht spreker te klein. Bij de duplexwonin- gen op het Hart zijn zij zo klein, dat er bijna geen fiets in gezet kan worden, zodat deze een plaats moet vinden in de keuken. De heer CLEMENS meent, dat de gehele Raad in princi pe wel voor openbare aanbesteding zal zijn, maar acht het in dit speciale geval toch verstandiger daartoe niet over te gaan. Hij is daar vooral tegen, omdat er, wanneer het hoger uitkomt, op de woningen zou moeten worden beknib beld. Spreker wijst op de moeilijkheden, welke de putten aan de Generaal Spoorstraat opleveren, die boven een oerbank schijnen te liggen. Het gevolg is, dat de tuinen er vol water staan en dat de putten iedere maand of twee maanden a f.3>— moeten worden geledigd. Spreker verzoekt in de thans voorgestelde woningen betere putten te maken. De heer OOMS vraagt, of in deze woningen glaswanden dan wel geheel dichte wanden zullen komen. Mevrouw LANDWEER-de Visser acht het nut van glazen wanden op grond van hetgeen een aantal raadsleden bij een bezoek aan Nijmegen hebben gezien zeer betrekkelijk. Er wa ren te Nijmegen zelfs bewoners, die de wanden weer dicht hebben gemaakt. Zou het niet beter zijn tussen de kamers glazen deuren te maken, waardoor de achterkamer warmte van de voorkamer kan krijgen? De VOORZITTER zegt, dat het College van B.& W. in dit geval onderhandse aanbesteding van belang acht, om dat men dan precies weet wat men krijgt <^n hoeveel er voor betaald moet worden. Bij openbare aanbesteding is de moge lijkheid volstrekt niet uitgesloten, dat de aanbestedings som hoger wordt, zodat de woningen, omdat men met een be~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 66