7 April 1952 13. paald bedrag moet uitkomen» op vele punten minder zou den worden. De Regering wenst openbare aanbesteding en als We deropbouw voor onderhandse aanbesteding toestemming verleent» bestaat daarmede de waarborg, dat daarvoor zeer goede gronden aanwezig zijn. Wat de schuurtjes betreft, wijst spreker er op, dat de 20 woningen niet alleen in prijs, maar ook in uitvoe ring en grootte volkomen gelijk zijn aan de 12 woningen. De opmerking van de heer Clemens over de putten zal worden doorgegeven aan Gemeentewerken. De excursie naar Nijmegen heeft spreker niet mede gemaakt, maar hij heeft de indruk, dat voor de glaswan den in het algemeen toch wel werd gevoeld. Het is de be doeling de 20 woningen volkomen identiek aan de 12 te maken, ook wat de glaswanden aangaat. De heer OOMS had verwacht, dat de kwestie van de glaswanden na het bezoek aan Nijmegen eerst nog nader onder het oog zou worden gezien. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft te Nijmegen een geval aangetroffen, waarin men over de glaswanden zeer tevreden was, maar anderen hangen er gordijnen voor of plakken de glaswand dicht. Een prachtige oplossing was een wand met glazen deur. De wethouder van Zadelhoff heeft er echter op gewezen, dat deze oplossing mis schien te duur zou worden. De meningen over de wenselijk heid van glaswanden waren verdeeld en evenals de heer Ooms meende spreekster, dat de glaswand nog niet defi nitief was aanvaard. Mevrouw POLEI-Musier zegt, dat de vrouwen in Nij megen het sterk zouden betreuren als de glaswand er niet was. Wie van modern wonen houdt, hecht grote waar de aan licht. De doorkijk kan worden ondervangen door een gordijn in de slaapkamer, Tegen douchecellen in ar beiderswoningen is vroeger aangevoerd, dat zij voor het bewaren van de aardappelen zouden worden gebruikt, maar op het ogenblik kan men zich geen woning zonder douche cel meer denken. Op het ogenblik wordt door sommige men sen de glazen wand beplakt, maar op de duur zal het in zicht doordringen hoe belangrijk het is, dat het zonlicht op de zuidelijke gevel ook gloed aan de kamer op het noorden kan geven. Glazen deuren brengen het nadeel mede, dat er min der ruimte beschikbaar blijft voor het plaatsen van meu belen. De VOORZITTER wijst er op, dat het laatste door me vrouw Polet genoemde bezwaar met name voor de slaapka mer geldt. Bij een glaswand, die hoger is, doet dit be zwaar zich niet voor. Een kamer, die alleen licht van het noorden krijgt, heeft iets kouds en sombers. Met indirect zonlicht wordt er een andere sfeer verkregen. Wie tegen een glas wand bezwaar heeft, kan er een gordijn voor hangen. Van wethouder van Zadelhoff heeft spreker begrepen, dat de glaswanden te Nijmegen wel werden aanvaard. Mevrouw van der SWAN-de Kiewit zegt, dat men bij de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 68