7 April 1952 - - 14. meeste huizen in Nijmegen niet door de glazen wand kon kij ken, doordat er iets voor stond of er een gordijn voor hing. De VOORZITTER; Scheen de zon? Mevrouw van der SWAN-de Kiewitj Neen, er was geen zon De heer ICRUIJFF zegt, dat het voornaamste bezwaar te gen een glaswand was, dat er niet voldoende gelegenheid bleef voor het plaatsen van grote meubelstukken. Het wa ren in Nijmegen hoofdzakelijk middenstandswoningenwaar voor dit bezwaar in het bijzonder geldt, maar jeugdige ar beidersgezinnen hebben minder te kampen met een te-veel aan meubilair. Spreker meent, dat het bij de voorgestelde woningen zeer goed met glazen wanden kan worden geprobeerd De heer van WELY zegt, dat alle raadsleden enthou siast waren over een huis te Nijmegen met glazen deuren, dat door een politieagent werd bewoond. Mevrouw POLEÏ-Musler zegt, dat het enthousiasme het feit gold, dat het huis voor een zo lage prijs was gebouwd. Het was bovendien keurig ingericht door twee pas getrouw de mensen. Maar er was geen plaats voor een kinderbox, hoewel de woning bestemd was voor een gezin met twee kin deren. De heer BURGWAL merkt op, dat het niet bij wijze van uitzondering is, dat tot onderhandse aanbesteding wordt overgegaan. Het is niet de eerste keer. Op deze wijze ont staat een kliekjesgeest. Aangezien op de woningen reeds tot en met is beknibbeld, kan spreker zich niet voorstel len, dat er nog meer op beknibbeld zou kunnen worden. Dit blijkt ook wel, daar men bang is een deur aan te brengen, omdat er dan geen ruimte meer blijft voor een kastje. De Raad was enthousiast over de woning van de politie agent, maar dit was ook een van de mooiste woningen, name lijk een hoekhuis met een raam op zij. De wethouder van den AREND zegt, dat aan de aanbeste ding voor de 12 woningen in Januari heel wat aannemers hebben deelgenomen. De aannemer aan wie de woningen zijn gegund was belangrijk lager dan de anderen. Bovendien moest er bezuinigd worden. Nu de materialen ongeveer ge lijk in prijs zijn gebleven, is het duidelijk, dat de prijs bij nieuwe aanbesteding zeker niet lager zal zijn, maar ver moedelijk hoger. Een ander argument voor onderhandse aanbesteding, een methode, die ook spreker overigens niet toejuicht, is wel dit, dat openbare aanbesteding de zaak ongeveer twee maanden zou vertragen. Indien tot onderhandse aanbeste ding wordt besloten, kan de bouw echter onmiddellijk na het loskomen van de lening beginnen. De heer BURGWAL wijst er op, dat wanneer van Wederop bouw voor onderhandse aanbesteding geen toestemming wordt verkregen, de zaak juist veel langer zal duren. De heer ICRUIJFF vraagt hoeveel Soester aannemers de eerste keer hebben ingeschreven. De wethouder van den AREND weet dit niet precies, maar het waren er in ieder geval slechts enkelen. De heer BURGWAL; Dat zegt niets, want verschillende aannemers kunnen toen in verband met andere werkzaamheden geen gelegenheid hebben gehad in te schrijven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 70