7 April 1952 - - 15. De VOORZITTER laat nu afzonderlijk beslissen ten aanzien van het crediet en de wijze van aanbesteding. Nadat op zijn voorstel is besloten de wethouder van Zadelhoff te verzoeken de kwestie van de glaswand in de Commissie van Openbare Werken te doen behandelen, wordt het crediet zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Een voorstel van de heer Burgwal om tot openbare aanbesteding te besluiten v/ordt niet ondersteund. Het voorstel van BW. om tot onderhandse aanbe steding te besluiten wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij op verzoek van de heer Burgwal wordt aangetekend, dat deze geacht wenst te wor den tegen het voorstel te hebben gestemd. 22. Voorstel tot het aangaan van een geldlening ad f.100,000,-ten behoeve van de bouw van een R.IC. V.G.L.0. school voor meisjes, en tot wijziging van de gemeentebe groting 1952 (IV,127). De heer van WEU" meent, dat in de redactie een fout is geslopen. Vroeger is namelijk besloten tot uit breiding van de R.K. V.G-.L0schoolterwijl thans wordt gesproken van de "bouw van een R.IC. V.G.L.0.school" De wethouder de HAAN ziet hierin niet veel verschil en wijst er op, dat de Raad indertijd een besluit heeft genomen tot het stichten van een V.G.L.0.schoolHet is vaak beter nieuwe lokalen afzonderlijk te plaatsen en ze niet aan het bestaande gebouw te plakken. De heer OOMS merkt op, dat onderscheid moet worden gemaakt tussen "school" en "schoolgebouw". De gevolgde redactie behoeft z.i. geen twistpunt te vormen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen 23. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen. a. Verkoop grasgewas op bermen van wegen (V-670) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt tot de voorgestelde verkoop besloten. b. Verkoop van grond, behorende tot de buitenplaats "Vredehof" aan Th.J.P.H.Rademaker te Amsterdam (V687 De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor Uit breidingsplannen en Grondbedrijf met dit voorstel ac- coord gaat met inachtneming van de volgende wijzigin gen: de acte moet ten overstaan van notaris Romer te Baarn worden verleden en het bedrag van f.4,50 moet worden gesplitst in f.2,50 voor wegenaanleg en f.2, voor de grond. De PinanciëLe Commissie gaat met deze verkoop ac- coord Mevrouw van der SWAN-de Kiewit vraagt, of de waar de van deze grond niet zeer laag is. Voor de grond aan de Van Lijndenlaan en aan de Albert Kahnweg wordt f.4-,betaald. De heer CLEMBNS meent, dat de andere stukken grond zo goed als gehee" productief worden gemaakt, terwijl op Vredehof een groot deel open blijft, hetgeen voor iedereen een veel mooier aanzicht geeft. Daarom is het billijk, dat de grond niet duurder wordt. Wanneer men de grond volbouwt, is het altijd voordeliger, dan wanneer er slechts één huis op wordt gebouwd. De heer van WELY merkt op, dat de koper verplicht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 72