7 April 1952 - - 16. is binnen twee jaar een woning op de gekochte grond te bouwen. Hij vraagt, of deze ook het recht heeft op deze 5.050 m.2 een geheel complex woningen te bouwen. De VOORZITTER heeft de vraag van mevrouw Van der Swan niet goed begrepen. Er wordt hier f.4?50 gevraagd, waar voor een deel in zit de aanleg van de weg, terwijl voor de andere grond f.4»-~ wordt gevraagd. Mevrouw van der SWAN-de ICiewits Maar deze grond is niet bouwrijp De VOORZITTER zegt, dat, nu in de verkoopprijs een bedrag van f.2,50 is opgenomen voor wegenaanleg enz. ook deze grond als bouwrijp moet worden aangemerkt. Voorts zegt spreker in antwoord aan de heer Van Wely, dat er op de grond niet een "dorpje1' kan worden gebouwd, omdat dit in strijd zou zijn met het uitbreidingsplan in voorbereiding. Nadat in het ontwerp-besluit sub a. de woorden "de no taris M.van Veeren te Soest" zijn vervangen door de woor den; "de notaris A.Romer te Baarn" en de prijs van f.4,50 is gesplitst in f.2,50 voor wegaanleg enz. en f.2,~ voor de grond, wordt zonder hoofdelijke stemming tot de voorge stelde verkoop besloten. Verkoop van grond, gelegen aan de Van lijndenlaan aan W.C.L.Nuver te Weesp (V,682). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt tot de voorgestelde verkoop besloten. Verkoop van grond, gelegen in hst "Hart" aan de N.V.Bouw en Aannemings-Maatschappij Continent III te 1s-Gravenhage (V,130) De heer BURGWAL is van oordeel, dat de Raad hier voor een voldongen feit wordt geplaatst. De gemeente krijgt 20c/o van de woningen toegewezen om ze te verhuren. Maar gaat dit hele complex van het bouwvolume der gemeente af? Wat blijft er dan voor de woningwetwoningen beschikbaar? Hier wordt terrein geofferd, dat geschikt is voor de bouw van woningwetwoningen. Te Soest worden huizen klaar gemaakt op enkele kleine dingen na. Wat doet het gemeentebestuur daartegen? Aan de Ossendamweg staat een dubbel complex een half jaar leeg, terwijl een groot aantal mensen om een woning staan te springen. Aan de Oranjelaan heeft een dub bel huis leeg gestaan, waarvan nu de helft is bewoond. Aan de Beetzlaan doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Is het niet de plicht van de gemeente deze woningen te vorderen? Indien dit niet mogelijk is, moet er dan niet bij de Rege ring op worden aangedrongen dit mogelijk te maken? Want de ze toestand kan niet door de beugel. De heer R.HILHORST heeft zich, evenals de heer Burgwal afgevraagd, of het met de gemeentelijke woningpolitiek wel de goede kant uitgaat. Er zijn gronden verkocht, waarop mensen van buiten de gemeente zich zullen vestigen. Er wordt over gebrek aan grond gesproken, maar wanneer de gemeente alle grond verkoopt aan bouwexploitantendie er woningen op bouwen om ze aan niet-inwoners te verkopen, wat moet er dan met de gemeentenaren gebeuren? Hier zal men weer 32 woningen bouwen. Het kost bouwvolume. Straks bouwt men een hele serie tussen de Ossendamweg en de Pias- weg. Wat blijft er op die manier van het bouwvolume over voor arbeiderswoningen? Vermoedelijk is er al niet veel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 74