7 April 1952 17. meer. Hei gemeentebestuur zal zeer voorzichtig moe ten zijn met op deze manier door te gaan. Gaarne zal spreker vernemen hoeveel woningwetwoningen de gemeen te van plan is dit jaar te bouwen. Mevrouw P01ET-Musier zegt, dat men de handen zal moeten dichtknijpen, wanneer de gemeente voldoende geld kan lenen om van het nog beschikbare bouwvolume woningen te bouwen. Spreekster zal er vrede mede hebben, dat er op deze voet wordt gebouwd, vooral omdat de gemeente de beschikking over een aantal huizen krijgt, waarmede middenstanders kunnen worden geholpen, die nu noodgedwongen in arbeiderswoningen terecht komen. De VOORZITTER zegt, dat dit gehele voorstel moet den gezien in liet licht, waarin de gemeente sinds het vorige jaar:., voor wat de woningenbouv betreft,is komen te verkeren. Verleden jaar heeft de gemeente practisch niets kunnen bouwen. Dit jaar is de toe stand iets gunstiger. Om het overgebleven bouwvo lume te kunnen gebruiken, is het idee gerijpt om te bouwen op de manier als thans wordt voorgesteld. Dan komen er huizen, waarvan er ook nog enige door Soestenarcn kunnen worden gehuurd. Iedere woning die hierdoor vrijkomt, is van het grootste belang. Op deze wijze komen er meer woningen beschikbaar voor gezinnen van Soest. De woningen kunnen ook aan niet-Soestenaren verhuurd worden; onder hen zullen er misschien zijn, die te Soest werken en hier willen komen wonen. De heer R.Hilhorst meent, dat er maar grond aan niet-Soestenaren wordt ver kocht, maar in Soestduinen is grond verkocht aan iemand, die niet in de gemeente Soest woont, maar die daar in verband met zijn werk wel moet wonen. Er blijft voldoende bouwvolume over. De gemeente zal in haar bouwactiviteit niet worden geremd door ge brek aan bouwvolume. De moeilijkheid is de beschik king over geld te krijgen, maar niet gebrek aan bouwvolume Dat de Raad voor een voldongen feit wordt ge steld, is volstrekt niet waar, De maatschappij Continent heeft optie verkregen. Zij wilde enige zekerheid hebben om niet in de omstandigheid te komen van de bouwers van de woningen, welke de heer Burgwal eefi aangehaald. Deze woningen zullen wor den gebouwd als vaststaat, dat er bewoners voor zijn. Vandaar dat Continent een bord heeft geplaatst. De heer BURGWAL zegt, dat de Voorzitter niet heeft medegedeeld, wat de verdere bouwplannen zijn voor dit jaar. Het houdt in, dat de regeringspoli- tiek zodanig is, dat er niets van terecht komt. De VOORZITTER; Ik heb alleen maar gezegd, dat de bouwactiviteit van dc gemeente eerder zal worden geremd door gebrek aan de mogelijkheid om geld te lenen dan door gebrek aan bouwvolume. Wat U daar verder voor consequenties aan verbindt, blijft voor Uw rekening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 76