7 April 1952 - - 18. De lieer BURG-WAL zegt, dat er in Soest duizend ere- peergevallen zijn, terwijl er woningen leeg staan. De VOORZITTER zegt, dat de heer Burgwal enigszins buiten de orde is. De woningen, die leeg staan, staan hier buiten. Het is de opzet van Continent om met de ze woningen leeg staan ta voorkomen. Mevrouw POLET-Musler merkt naar aanleiding van de vraag van de heer Burgwal of bepaalde huizen niet kunnen worden gevorderd, op, dat aan de Heideweg een voor "f.17.000,of f. 18.000,gebouwd huis met goed vinden van de prijsbeheersing is verhuurd voor f.150,— per maand. Het huis op de Oranjelaam, waarover de heer Burgwal heeft gesproken, is nog duurder; daarvoor zal misschien een huur van f.160,-per maand kunnen wor den bedongen. Indien een van de crepeergevallen in Soest deze huur zou kunnen betalen, zou er over te pra ten zijn, maar hier ligt de moeilijkheid met de onver huurbare huizen. De heer BURG-WAL; Maar de woningen op het Hart zijn niet voor mensen die bouwen, maar voor de mensen met een ten. Bij de Regering moet worden aangedrongen op het voeren van een andere politiek, opdat er woningen komen. Mevrouw POLET-Musler; Dus U wilt deze vraag gebrui ken om er politieke zijde uit te spinnen. De heer BURGWAL komt op tegen deze woorden. De VOORZITTER wijst er de heer Burgwal op, dat wie huizen bouwt een zeker risico loopt, dat hij ze niet kan verkopen. Het zou zeer onverstandig zijn, indien de gemeente, hangende dit proces, ruw zou ingrijpen met een vordering, want daarmede zou aan de particuliere bouw nijverheid een halt worden toegeroepen. Indien men bij tegenslagen de kans loopt, dat er onmiddellijk gevor derd wordt, zal de lust om ooit te bouwen geheel ver loren gaan. De practische moeilijkheid bij vordering is iemand te vinden te wiens behoeve gevorderd kan worden. Maar dit is eigenlijk een zijpad, want het ligt juist in de bedoeling bij deze woningbouw deze moeilijkheid te voorkomen. Vandaar dat de zaak goed is voorbereid. De heer OOMS deelt mede, dat het huis aan de Oran- jelaan, waarover de heer Burgwal heeft gesproken, reeds vijf maanden is bewoond. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming tot de voor gestelde verkoop besloten. e. Wijziging van het raadsbesluit d.d, 16 November 1951, nr.545? inzake aankoop van grond, gelegen nabij de Mid delwijkstraat, van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (V, 690) Dit punt wordt door B.& W. teruggenomen, omdat het transport inmiddels heeft plaatsgevonden, f. Ingebruikgeving van een strook grond aan A.J.Verkerk, Van Weedestraat (V,691). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt tot de ingebruikgeving besloten, Voorstel tot het toestaan van een aanvullend crediet voor verbetering van het gemeentelijk kampeerterrein (1-129) De heer BURGWAL kan zich in het algemeen met het voorstel wel verenigen, vooral wat de latrines betreft,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 78