7 April 1952 19. 25' 27 maar hij acht éen kraan te weinig. Tot zijn verwondering heeft spreker in het advies van de directeur van Ge meentewerken gezien, dat in de sociale werkvoorziening hekwame timmerlieden te werk zijn gesteld. De VOORZITTER zegt, dat dit een intern advies is van de directeur van openbare werken, maar dat het niet door B.& W. wordt overgenomen. De heer BURGWAL; Dan behoort het niet bij de raads stukken. De VOORZITTER zegt, dat het beslist niet de bedoe ling van B.& W. is dat advies over te nemen en deelt vervolgens mede, dat er nog een kraan bijkomt, maar dat daarvoor geen afzonderlijk crediet nodig was. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen to van het t wijziging inzake grondruiling raads- ge~ en 26 Vaststelling van een besluit besluit van 16 November 1951 broeders Kuijer (V-695) Het voorgestelde besluit wordt zonder discussie zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst van geld lening met de N,V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten in verband met de Nationale Leningen voor de Woningbouw. (IV-133) De heer BURGWAL zegt de stukken eerst Zaterdag te hebben gekregen, waardoor hij geen gelegenheid heeft ge had zich voldoende op de hoogte te stellen. Hij vraagt of bekend is, welk deel der gemeente Soest van de lening zal kunnen krijgen en of dit eerst nog in de Raad komt. De VOORZITTER deelt mede, dat de brief van de Ver eniging van nengekomen Nederlandse Gemeenten Vrijdagochtend is bin- Daarin staat juist, dat het definitieve bedrag niet bekend is. Deelnemers aan de lening hebben gele- gehad voorkeur voor een bepaalde gemeente kenbaar ge- nog genheid te maken. In hoeverre dit ten aanzien van Soest is beurd, is nog niet bekend, maar het zal waarschijnlijk de volgende week bekend gemaakt worden. Daarom vragen B.& W. machtiging het maximaal mogelijke bedrag voor de ge meente op te nemen, in de veronderstellingdat de Raad, gaar- gezien de moeilijkheid om gelden te lenen, hiermede gaan Deze aangelegenheid komt dus niet bouwen komt, te denken aan hui- dat de gedachten van Typ Coll ne accoord zal weer in de Raad. Mwvrouw POLST--Musier dringt er met klem op aan om indien er gelegenheid tot zen voor ouderen. De VOORZITTER deelt mede W. reeds in deze richting gaan. Het voorstel wordt zonder hoofdeljke stemming aangenomen. Rondvraag Op voorstel van de Voorzitter wordt besloten, gezien, binnenkort wederom een raadsvergadering zal plaatshebben en verschillende leden van de Raad zeer veei haast hebben, hedena"ond geen rondvraag te houden. Hierna <=0.uit de Voorzitter, te 20.20 uur, de verga dering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente T.y.d.W. Soest in zijn openbare vergadering van 9 ei 1952, :'V De Secretarie, Je Voorzitter, aan- 'O o. JD oCC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 80