9 Mei 1952 20. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag 9 Mei 1952, des namiddags te 8 uur VOORZITTERS de Burgemeester, de heer Mr.S.P,Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer JG-.A.Batenburg. Tegenwoordig de leden; J.van den Arend, 0.Burgwal, H.J.S. Clemens, T.Dorresteijn, K.de Haan, A.P.HilhorstR.Hilhorst, G.Kruijff, mevrouw SG.Landweer-de Visser, J.W.Óoms, me vrouw S.M.Polet-MuslerJ.A. Schaaf sma, CJSchaddeleeW, Schimmel, mevrouw H.A.E.K.van der Swan-de Kiewit, M.M.van Wely, A.A.van Winden, W.G.van Zadelhoff en J.D.LZoetelief Mevrouw Landweer-de Visser en de heer Schaddelee zijn vóór het einde der vergadering vertrokken. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Op voorstel van de Voorzitter wordt besloten eerst te behandelen punt 8 van de agenda; Voorstel tot de bouw van 63 woningen door Bredero's Bouw bedrijf in het plan Hartweg (IV-139). De heer BURGWAL zegt, dat terwijl men tot op heden een nog in kleine mate verantwoorde arbeiderswoning had, er bij hetgeen hier wordt voorgesteld door de verschillende bezuinigingen practisch gesproken niet veel meer van over blijft, Uit het advies van de directeur van Openbare Werken blijkt, dat er op het ogenblik geen kelders, doch kelder kasten worden gemaakt. Spreker heeft zich met Openbare Werken in verbinding gesteld en het bleek in het rapport een fout te zijn, want in montagewoningen bestonden al geen kelders meer, maar alleen kelderkasten. Hier wordt het ech ter een gelijkvloerse kast, waarin ten hoogste nog een stof zuiger kan worden gezet. Etenswaren kan men er niet in be waren. Spreker is gebleken, dat men in de helft van de wonin gen een zolderbalklaag wil aanbrengen. De dingen die de bewoners anders in de schuur zouden bergen, kunnen zij op de zolderruimte kwijt. Als men de zolderbalklaag had laten verdwijnen en schuren had geplaatst, zou spreker zich ermede verenigen, maar de schuren worden niet groter en de wonin gen worden nog kleiner. Het betekent voor de ondernemer een grote houtbesparing en de bewoners zullen van een groot gemak verstoken zijn. Er is geen overstek aan de topgevel der woningen, wat een afschuwelijk gezicht geeft. Er is ook geen beton-email, dat in de douchecel, de W.C. en de gang onmisbaar is. De gepleisterde muren zullen er binnen een jaar zeer gehavend uitzien. Vooral in de douchecel zullen zij erg vervuilen en de bewoners kunnen daar niets aan doen. Het door B.B.B. geleverde tim merwerk is zeer slecht geweest. In een onderhoud met het technische personeel van Bouw- en Woningtoezicht heeft B/B.B. gezegd goed timmer werk te zullen leveren, maar waar is dat vastgelegd? En al belooft men op papier goed timmerwerk te zullen leveren, wie garandeert dan dat niet op grote schaal zal worden ge tracht te knoeien? Het technische personeel heeft besproken

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 82