9 Mei 1952 21. de zwaarte van de voor- en achterdeuren te "brengen van 3 5 op 42 cm. Neen, zegt B.B.B,, wij zitten met deuren van 35 cm. en die moeten wij ook kwijt. In ue bestaande woningen zit ook een en ander, dat vervangen had moeten 'Worden. De schoorstenen zijn van een soort natuursteen, maar zij zijn zeer onpractisch; na een half jaar zijn zij veizakt. Zij zijn practisch niet schoon te houden De huur is f1hoger en de duplexwoningen doen f.6,65 tegen vroeger f.4,45. Gezien de besprekingen, die hedenavond zijn gevoerd, staat de gemeente met de rug tegen de muur. Y/anneer zij B.B.B. deze woningen niet laat bouwen, krijgt zij geen wo ningen en geen geldlening. Dit is chantage. Hiertegen moet spreker een felle aanklacht indienen en dat kan de Raad het beste doen bij de Regering, die heeft te zorgen, dat een gedwongen lening wordt gesloten bij de Twentsche Bank, dat er een lening komt voor de gemeente Soest en dat niet B.B.B. machtsmisbruik maakt van de onder de arbeiders heersende ellende. Men kan zeggen - aldus spreker Wij krijgen dan geen woningen, maar moeten wij onder dergelijke omstandighe den woningen aanvaarden? Weineen! Hier wordt diefstal ge pleegd. Het is gewoon chantage. De arbeiders moeten het gelag betalen en daar wenst spreker niet aan mede te wer ken. De heer R.HILHORST zegt dit voorstel met zeer gemeng de gevoelens te hebben ontvangen. Er zijn in deze woningen weer zeer vele versoberingen aangebracht, maar het is nu eenmaal zo, dat de Raad wordt gesteld voor deze consequen tie en de leden van de Raad zitten hier voor de belangen van de gemeentenaren en niet voor andere politieke belan gen. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen en spreker houdt het oog gericht op de woningnood. Het is beter een kippenhok te hebben en alleen te wonen dan samen te wonen of in het geheel geen woning te hebben. Daarom is spreker bereid, ondanks alles, dit voorstel van B.& W. te aanvaar den 0 Hij heeft vertrouwen in de dienst Openbare Werken, dat die eruit zal halen wat eruit te halen is. Maar on danks alle versoberingen, ondanks de hoge huur, die voor arbeiderswoningen te hoog is, zal hij toch voor dit voor stel stemmen, omdat voor hem de volkshuisvesting nummer één is. De heer KRUIJFF zegt, dat het een heel moeilijke kwes tie is, nu opnieuw, na de verschillende hierover gehouden vergaderingen, over dit voorstel te spreken, maar dat hij zich toch verplicht acht een en ander te zeggen, teneinde zijn stem te motiveren. Hij brengt in herinnering een in het voorjaar van 19 50 gehouden raadsvergadering, waar een voorstel werd behandeld tot het doen bouwen van 51 wonin gen door B.B.B. Spreker heeft toen bezwaren gemaakt, die o.a. gebaseerd waren op zijn twijfel aan de soliditeit der te bouwen woningen. Hij meent toen de enige te zijn geweest, die de moed heeft gehad tegen het voorstel te stemmen. Hij meent te mogen constateren, dat zijn bezwaren niet onge grond waren, want het is alleen te danken aan de buiten gewone oplettendheid van het bureau Gemeentewerken en de opzichter, dat de gemeente voor een ramp is behoed. Wanneer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 84