9 Mei 1952 22. er niet zo scherp was toegezien, zou de gemeente woningen hebben gekregen van een absoluut minderwaardige kwaliteit. Op het ogenblik is de situatie nog net zo. De ervaring heeft uitgewezen, dat sprekers twijfel gerechtvaardigd is geweest en de gehele verantwoording voor de bouw hangt af van de scherpzinnigheid van de toeziende en controleren- de ambtenaren. Hiermede legt de gemeenteraad een zeer gro te verantwoording op het bureau Gemeentewerken. Spreker weet, dat het bureau Gemeentewerken deze verantwoording niet schuwt. Hij waardeert dit zeer en hij heeft ten volle vertrouwen in de eerlijkheid en oprechtheid van deze dienst Maar hij heeft ook groot ontzag voor de scherpzinnigheid van de wederpartij, die de gemeente voor allerlei listen en lagen kan stellen. Dit is een van de redenen, waarom hij het niet aandurft. Een tweede reden is de volgende. Bij voor samenwoning van twee gezinnen bestemde duplexwoningen moet men alles doen wat mogelijk is om te voorkomen, dat de gezinnen hin der van elkander hebben. Een van de middelen daartoe is het leggen van perforavloeren. Die komen in deze woningen niet voor, zodat er zeer zacht gefluisterd moet worden om niet precies te horen wat er in de andere woning wordt ge zegd Om de kelderkast zou spreker de woningen niet willen laten vallen, maar wanneer de balklaag op de zolder weg blijft, is het ook voor de toekomst onmogelijk de loze zol derruimte te benutten. Ook betreurt spreker het zeer, dat er geen beton-email wordt gegeven. Over de andere punten zal spreker zwijgen. Hij heeft volledig oog voor de ellende tengevolge v^n de woningnood. Hij is er van overtuigd, dat wanneer hij zich voor zijn ge weten verplicht gevoelt tegen het voorstel te stemmen, velen zullen zeggen, dat dit onjuist is. Desalniettemin durft hij zijn stem aan het voorstel niet te geven. Ook niet omdat hij vreest, dat de toekomst zal leren, dat deze hui zen een zeer zware last op de gemeenschap zullen leggen. Hij betreurt het zeer, dat de Raad op dit moment over deze uiterst moeilijke en pijnlijke vraag een oordeel moet uit spreken. Hij kan niet anders zeggen dan; neen. Mevrouw LANDWEER-de Visser en de heer SCHADDELEE heb ben de vergadering inmiddels verlaten. De heer OOMS zegt zijn stem wel aan het voorstel te zullen geven. Het valt hem moeilijk, maar voor hem preva leert de grote woningnood. De gemeente neemt met de bouw van deze woningen en de daarin te investeren bedragen een zware last op de schouders. Spreker hoopt, dat degenen, di een woning zoeken en geholpen moeten worden, zullen be seffen, dat het gemeentebestuur de grote ernst van het woningtekort inziet en daarom een dergelijk verstrekkend moeilijk besluit kan nemen. De heer CLEMENS onderschrijft volkomen hetgeen de heer Ooms heeft gezegd. De wethouder van ZADELHOFF merkt op, dat over het voorstel niet veel meer is te zeggen. De zaak is doorge praat. Hij wil nog slechts mededelen, dat alsnog bereikt is kunnen worden, dat op de helft van het aantal huizen een zolderbalklaag zal worden aangebracht, zodat in ieder

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 86