9 Mei 1952 23. geval in deze woningen een vloer kan worden gelegd. Mis schien zouden sommigen er de voorkeur aan geven, indien op de helft van iedere woning een zolderbalklaag werd ge legd, namelijk boven het ganggedeelte, maar spreker acht het practischer de helft van het aantal huizen volledig van een zolderbalklaag te voorzien. Naar aanleiding van het gesprokene door de heer Burg wal deelt spreker mede, dat er in de gang geen pleister maar schuurwerk komt Enkele sprekers hebben een grote blaam geworpen op de firma B.B.B. Wel is waar zijn de onderhandelingen zeer moeilijk geweest, maar enkele leden van de Raad zijn naar sprekers oordeel/te ver gegaan. De door B.B.B. te Soest gebouwde huizen kunnen de toets der critiek voor een groot deel doorstaan. Het is inderdaad te danken aan een goed toezicht en er zijn strubbelingen geweest, maar het was ook een gevolg van de omstandigheid, dat het toezicht van de zijde van B.B.B. aanvankelijk zeer slecht is geweest, maar later is het veranderd en toen is er zeer prettig ge werkt 'Verschillende leden van de Raad zijn wel wat ver gegaan in het afbreken van deze firma, /iets De heer BURGWAL merkt op, dat door de heer R.Hilhorst is gezegd, dat de belangen van de genie entenaren niet uit het oog mogen worden verloren en dat men wel een politiek spelletje kan spelen. Maar spreker meent, dat men de belan gen van de gemeentenaren juist dient door zich niet te la ten bedotten. Hier wordt diefstal, chantage gepleegd. De gemeente is gedwongen een lening te accepteren met dien verstande, dat zij door B.B.B. woningen laat zetten, die veel en veel te duur zijn. Het rapport van de directeur van Openbare Werken doet uitkomen, dat de woningen f.400,- per stuk te duur zijn. Daar de houtprijzen zakken, zal B.B.B op deze woningen grof verdienen. Daarnaar hadden B.& W. behoorlijk moeten informeren. Omdat de woningellende zo groot is, zou de Raad dit voorstel maar moeten accepteren. Maar spreker is van oor deel, dat de gemeente een beroep moet doen op de Regering, dat zij de Twentsche Bank verplicht de gemeente Soest die zes ton te geven. De arbeiders kunnen niet meer opbrengen, want de werkloosheid stijgt zienderogen. De duplexwoningen komen bij enkele bewoning op f.8,55 en bij dubbele bewoning op f.6,75. In het laatste geval brengen zij ruim f.13,op Op deze wijze maakt de gemeente misbruik van de woningellen de, waarvoor zij zich moest schamen. De mensen van Drees, die zo'n woning moeten betrekken, kunnen ze niet meer be talen Evenals de heer Kruijff is ook spreker overtuigd van de woningnood', maar het betreft hier een van de misbrui hen van het kapitalistische stelsel, waaraan hij nooit of te nimmer zijn stem zal kunnen geven. Hij is er van overtuig dat het toezicht van Openbare Werken goed is geweest, want anders had B.B.B. er practisch niets van terecht gebracht. Een arbeider heeft tegen spreker gezegd, dat B.B.B. niet alleen betekentBredero's Bouwbedrijf, maar ook; Bredero .betaalt beroerd. De tarieven zijn zodanig, dat de arbeiders als wilden moeten werken om aan een loon te komen. Dit homt de kwaliteit der woningen niet ten goede.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 88