-- 9 Mei 1952 24. De heer KRUIJFF zegt naar aanleiding van het gesproke ne door de wethouder van Zadelhoff, dat de door enkele le den op B.B.Bo geworpen "blaam wel verdiend is. De wethou der heeft gezegd, dat er strubbelingen zijn geweest en dat er eerst geen goede opzichter was, maar dat Bredero later wel voor een goede opzichter heeft gezorgd. Het gaat ech ter om de directie. Voorts verwijst spreker naar het rap port van de directeur van G-emeentewerken over de woningen, die deze te Geldrop heeft gezien. De VOORZITTER veronderstelt, dat noch de heer Burgwal, noch de heer Kruijff op het in tweede instantie gesprokene een antwoord zullen verwachten. Het voorstel van B.& W. wordt daarop aangenomen met 15 tegen 2 stemmen. Voor stemden de leden Van Winden, de Haan, Zoetelief, Van den Arend, Schaafsma, Dorresteijn, R.Hilhorst, Ooms, Clemens, mevrouw Van der Swan-de KiewitSchimmel, Van We- ly, A.P.Hilhorstmevrouw Polet-Musler en Van Zadelhoff. Tegen stemden de leden Burgwal en Kruijff. 29. Vaststelling van de notulen der vergadering van 7 April 1952. Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoof delijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 30. Ingekomen stukken. a. Verslag van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim te Soesterberg over 1951. b. Besluit van Gedeputeerde Staten tot verdaging van hun beslissing op het raadsbesluit tot vaststelling van een uitbreidingsplan in onderdelen voor de industrie terreinen nabij 't Hart met bebouwingsvoorschriften. Deze beide stukken worden aangenomen voor kennisge ving. 31. Schrijven van P CVeldhuizen c.s., verzoekende verbetering van de Belvadèrewegmet voorstel van B.& W. (1-123). Mevrouw van der SWAN-de Kiewit vraagt, of de Belvédè- reweg zal worden verhard tot de Kostverlorenweg De wethouder van ZADELHOFF deelt mede nog niet te kunnen zeggen tot hoeverre de verharding zal worden door getrokken. Te zijner tijd zal de Raad een voorstel ontvan gen voor alle wegen in het industrieplan. De kosten voor het verharden zullen over het gehele terrein worden omge slagen. B.ec W. zijn doende het gehele vraagstuk van de toe stand der wegen te herzien. Het crediet wordt gevraagd voor het eerste gedeelte van de weg. Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen 32. Voorstel tot wijziging van de Verordening op de Openbare Wegen, het openbaar water en de gemeentekade (1-120/622). 33. Vaststelling van een besluit tot bepaling van het voor schot op de gemeentelijke vergoeding, als bedoeld in art.35 van het Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs 1949, over de maanden Februari t/m December 1952 ten behoeve van de school voor B.L.O. "Hemalie" te Soesterberg. Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 34. Voorstel tot het-aangaan van een gemeenschappelijke rege ling met de gemeente Hoogland inzake uitoefening van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 90