9 Mei 1952 25. "bouw- en woningtoezicht en het algemene toezicht op de openbare werken in die gemeente door de dienst van Gemeen tewerken van Soest (1-124). Mevrouw van der SWAN-de Kiewit vraagt, of dit voorstel geen uitbreiding van personeel noodzakelijk maakt. De heer BURGWAL vraagt, of het werk in de gemeente Soest er niet onder te lijden heeft, in welk geval hij zijn stern aan het voorstel niet zou kunnen geven. De wethouder van ZADELHOFF deelt mede, dat er voor lopig geen uitbreiding van personeel nodig is, anders zou de regeling nader moeten worden bezien. In antwoord aan de heer Burgwal deelt spreker mede, dat met Hoogland gedurende drie maanden een proef heeft plaatsgehad. Aan de directeur is gevraagd, of hij het aan kon de proef om te zetten in een gemeenschappelijke rege ling. Op grond van gegevens en getallen is het bedrag vastgesteld. Daar de directeur de vraag bevestigend heeft beantwoord, is er voor B.& W. voldoende reden het voorstel te animeren. De heer BURGWAL wijst er op, dat de gemeente zich vast legt voor vijf jaar. De wethouder van ZADELHOFF zegt, dat de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging aanwezig is. Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 35. Voorstel om een tweetal stroken grond langs een gedeelte van de Klaarwaterweg voorlopig uitsluitend als privaat rechtelijk bezit van de gemeente te beschouwen (1-119). 36. Voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en be drijf srekeningen over 1950. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub 35 en 36 besloten. 37» Voorstel tot het aangaan van 2 geldleningen, elk tot een bedrag van f.300.000,— bij de Iwentsche Bank (lV-139). De VOORZITTER stelt voor hiertoe te besluiten, in dien het besluit tot de bouw van 63 woningen wordt goed gekeurd. De heer BURGWAL zegt zijn stem aan deze lening niet te kunnen geven, omdat er een luchtje aan zit, Het voorstel wordt daarop zonder hoofdelijke stem ming aangenomen, waarbij op verzoek van de heer Burgwal wordt aangetekend, dat deze geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. 38. Rondvraag De heer BURGWAL dringt aan op spoedige aanbesteding van het schilderwerk van de woningen op het Hart en aan de Klaarwaterweg. Voorts vraagt hij, of de hagen van de huizen op het Hart door de gemeente worden onderhouden of dat de bewo ners daartoe verplicht zijn. De wethouder van ZADELHOFF zegt op het ogenblik niet te weten hoe het staat met de aanbesteding van het schil derwerk. Hij zal informeren of het zover is, dat deze aan besteding kan plaatshebben. De kwestie van het onderhoud van de hagen is in be handeling bij het College, evenals die van het onderhoud der voortuinen aan de SchaepmanstraatIndien zij als voor-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 92