9 Mei 1952 26. "tuinen worden beschouwd, is het onderhoud voor rekening van de bewoners, maar men kan ze ook als plantsoen beschou wen en dan is het onderhoud voor rekening van de gemeente. De heer BURG-WAL zegt niet over de tuintjes te hebben gesproken. Hij meende echter, dat er een overeenkomst was betreffende de hagen. De SECRETARIS deelt mede, dat de kosten worden omge slagen De heer ZOETELIEE verzoekt om politietoezicht bij het uitgaan van de kerk op Nieuwerhoek en van de andere kerken aan de Rijksweg. De VOORZITTER wijst er op, dat op Zondag reeds zeer veel politietoezicht wordt gevraagd. Hij zal echter de aan dacht van de hoofdinspecteur op deze aangelegenheid vesti gen. De heer ZOETELIEF zegt, dat er misschien een paar witte strepen over de weg getrokken kunnen worden. De VOORZITTER deelt mede, dat de Rijkswaterstaat zich daartegen verzet. Het is echter wenselijk, dat het publiek meer gedisciplineerd de weg oversteekt. De heer SCHAAFSMA vraagt hoever B.& W. gevorderd zijn met de bouw van twintig woningen in Soesterberg nevens de twaalf, die al flink opschieten. De wethouder van ZADELHOFF deelt mede, dat voor deze woningen nog geen lening is verkregen. De VOORZITTER deelt mede, dat het gemeentebestuur officieel nog geen toestemming tot de gunning heeft ont vangen. Wel is er een gunstig advies van het Provinciaal Bureau van de Wederopbouw. De heer SCHAAFSMA vraagt, of B.& W. er wel eens op hameren, dat de vergunning zo spoedig mogelijk afkomt. De VOORZITTER deelt mede, dat er deze week nog met Den Haag over is getelefoneerd. De heer SCHAAFSMA heeft voorts een klacht tegen het beleid van de Schoonheidscommissie. Aan de Generaal Win kelmanstraat wordt een huis gebouwd, dat niet voldoet aan de heden ten dage te stellen eisen. Het is gebouwd in de stijl van een arbeiderswoning van 50 jaar geleden aan een polderweg. Bovendien hapert er een en ander aan het met selwerk, aan de kleur van de stenen en ook aan de lijn van het huis. Spreker vraagt wat de Schoonheidscommissie hier- omtent heeft gezegd en verzoekt B,& W. hiernaar een onder zoek ipi te stellen. De wethouder van ZADELHOFF zegt, dat dit huis voor B.oc W. een moeilijk punt is geweest. De Schoonheidscommis sie heeft het huis goedgekeurd, maar de smaak van het Col lege loopt wel enigszins parallel met die van de heer Schaafsma. Het stond op het standpunt, dat het huis moest worden afgekeurd. Nadat er nog een en ander aan gedokterd was, is het College echter overstag gegaan. De heer SCHAAFSMA zegt niet anders te kunnen doen dan het College daarvan een ernstig verwijt te maken. De heer CLEMENS; En daar sluit ik mij bij aan. •^e heer SCHAAFSMA informeert naar de relatie tussen de architect en de Schoonheidscommissie in dit geval. De wethouder van ZADELHOFF zegt, dat daartussen geen cantact bestaat, want deze architect is secretaris van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 94