9 Mei 1952 27. provinciale schoonheidscommissie De heer SCHAAPSMA vraagt vervolgens, of er al enige voortgang wordt gemaakt met de burgerlijke verdediging. De VOORZITTER zegt, dat het niet meer "burgerlijke verdediging" heet, maar; bescherming bevolking. Met de organisatorische opzet is reeds enige vordering gemaakt voor het rayon Soest en BaarmAls plaatselijk hoofd is de heer Dijkstra uit Soest aangesteld, terwijl de heer Van Palland uit Huis ter Heide is benoemd tot hoofd van het rayon Soesterberg-Huis ter Heide. Soest is verdeeld in Soest-Zuid en Soest-Noord. Er zijn twee wijkhoofden aange steld en wel voor Soest-Noord de heer Ooms. De opleiding voor de hoofdinstructeurs en de instructeurs is in volle werking. Het is op het ogenblik nog niet de bedoeling reeds een beroep op de bevolking te doen om zich op te geven voor het verlenen van hulpdiensten. Wel wordt aandacht ge schonken aan de medische zijde, omdat zowel de geneeskun dige ploegen als de zelfbescherming moeten kunnen beschik ken over opgeleide krachten, die een cursus E.H.B.O. en nog een vervolgcursus hebben gevolgd. Achter de schermen wordt veel voorbereidend werk gedaan en er wordt gepoogd blokploegen te vormen met een blokcommandant aan het hoofd De heer SCHAAPSMA vraagt dan waarom er een bungalow is gebouwd aan de Bartolottilaan, daar B.& W, altijd sterk tegen het bouwen van een bungalow zijn geweest. De wethouder van ZADELHOFF deelt mede, dat het een voorwaarde was in de overeenkomst inzake grondruiling met "Zonnegloren". Het is een tijdelijke kwestie. De heer SCHAAPSMA vestigt er vervolgens de aandacht op, dat de Soesterbergsestraat en de Veldmaarschalk Mont- gomeryweg worden gerepareerd. Hij vraagt, of B.oc W, dit kunnen bespoedigen. Het betonwerk moet zijn tijd hebben om te besterven, zodat er niet toujours aan kan worden door gewerkt, maar men is er reeds een groot aantal weken mee doende. Het is van belang, dat de weg zo spoedig mogelijk in orde is en spreker heeft de indruk, dat verschillende stukken wat heel lang blijven liggen. De wethouder van ZADELHOFF meent, dat practisch alle stukken klaar en aan het besterven zijn. Er wordt op het ogenblik niet meer gewerkt. De heer KRUIJFF wijst op de overweg bij Soestduinen. Op 10 Mei gaat het bad open en om het verkeer daar een beetje te regelen moet daar bij voortduring een politie-agent staan. De N.V. N.S. vraagt een flink bedrag van de gemeente om tot verbreding van de overweg te komen, maar gezien de verkeerssituatie daar ter plaatse, acht spreker het wel verantwoord iets te doen. Hij vraagt, of B.6c W. alsnog po gingen doen om tot verbreding van de overweg te geraken. De VOORZITTER deelt mede, dat het College heeft ge probeerd tot verbetering te komen. De Spoorwegen hebben voorgesteld de bestaande bomen loodrecht op de weg te plaatsen, waardoor zij een grotere breedte van de weg konden afsluiten. De Spoorwegen verlangen een bijdrage van de ge meente van f.7.000, maar het College heeft het niet_ verantwoord geacht dit bedrag aan de Raad te vragenUit de gewone dienst gaat het niet en uit de kapitaaldieijst ook

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 96