9 Mei 1952 28. niet, want dan moet er een vaste lening tegenover staan. De heer ICRUIJFF verheugt zich er over, dat het College de voorgestelde verbetering niet heeft aanvaard, omdat zij totaal onvoldoende is. De verbreding zou dan slechts een meter bedragen en het zou weggegooid geld zijn. Spreker herinnert voorts aan het bij de behandeling van de begroting door de Raad aan de Burgemeester gedane verzoek, pogingen te doen om inkrimping van het politie corps te voorkomen en tot uitbreiding daarvan toestemming te verkrijgen. Gaarne zal spreker omtrent deze aangelegen heid nader worden ingelicht. De VOORZITTER deelt mede, dat hieromtrent herhaalde lijk besprekingen hebben plaatsgehad, maar dat van Den Haag nog steeds geen positief antwoord is ontvangen. De heer KRUIJFF wijst er vervolgens op, dat verschillen de bouwwerken niet met de juiste gevel naar de openbare weg gekeerd liggen. In ^oest-Zuid is een woning verrezen, waar van men aan de openbare weg slechts een doodgewone garage ziet. Spreker vraagt, of de Schoonheidscommissie geen re kening houdt met de ligging van een huis. Naar zijn mening behoort de commissie rekening te houden met de vraag, hoe het publiek een bouwwerk ziet. De wethouder van ZADELHOEP zegt, dat een schoonheids commissie altijd en overal een teer en moeilijk punt vormt. Het is voor het College, dat niet uit deskundigen bestaat zeer moeilijk tegen het oordeel van de Schoonheidscommissie in te gaan. De heer KRUIJEF zegt het pas gebouwde huis aan de Denne- weg te bedoelen op de hoek van de Schapendrift. Hij is van oordeel, dat de Schoonheidscommissie rekening moet houden met hetgeen het publiek ziet en niet alleen met de schoon heid van een gebouw op zichzelf. De wethouder van ZADELHOFP zegt de Schoonheidscommis sie te zullen adviseren zoveel mogelijk op het punt zelf te gaan kijken. De heer KRUIJFF is zeer dankbaar voor deze toezegging. De heer R.HILHORST zegt, dat het College het plant soen aan de Schaepmanstraat onder het oog zal zien en ver zoekt het College ook aandacht te schenken aan de vrij moeilijke toestand J~engevolge van de plantsoenen, die langs de huizen liggen. Men kan er zeer moeilijk een fiets plaat sen en spreker vraagt, of het niet beter zou zijn langs de huizen een trottoir te maken en de groenstrook tussen de straat en het trottoir te leggen. De wethouder van ZADELHOFF acht dit geen goede oplos sing, maar zegt, dat wel enige ruimte kan worden gelaten tussen de voorgevel en de tuin. De heer CLEMENS wijst op de levensgevaarlijke toestand cp de Kampweg tengevolge van het intense militaire verkeer. Er is geen trottoir doch slechts een berm, waarop de men sen althans zouden moeten kunnen lopen. Dit is echter slechts mogelijk bij droog weer, hoewel het er dan zeer stoffig is. De wethouder heeft toegezegd, dat de berm on der handen zou worden genomen, wanneer men met de huizen zou beginnen. De huizen schieten mooi op, maar aan de berm is nog niets gedaan. Het publiek is genoodzaakt hier op de weg te lopen, waar de zware vrachtauto's van de militairen passeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 98