23 Februari 1953 22. wordt uitgevoerd, zwaarder zal worden. Hij vraagt in verband hiermede, of Gemeentewerken dan wel met een lager bedrag toe kan dan voorheen, namelijk met slechts ƒ.5.000, De VOORZITTER zegt, dat de 10 fo het normale omslagper centage is. Nu men moeilijk kwam te zitten, is de kostprijs van de bemoeiing van Gemeentewerken precies berekend. Dit is niet een D.U.W.-werk, het wordt normaal uitgevoerd door een aannemersfirma, die vakmensen gebruikt, maar ze van de beurs moet halen. Zij zal echter geen kantoorpersoneel e.d. krijgen, dat voor dit werk minder geschikt is. Het toezicht op riool- werken moet altijd zeer nauwkeurig zijn. Spreker neemt aan, dat de omslag niet aan de hoge kant is en dat rnen de kostprijs heeft berekend om uitvoering van het werk mogelijk te maken. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat het werk blijkens mededeling van de Voorzitter in het vrije bedrijf wordt uit gevoerd, maar dat in de Soester Courant van werkverschaffing wordt gesproken. Daardoor is verwarring ontstaan. De VOORZITTER zegt, dat de opmerking van mevrouw Bungener-Odinot zeer juist is. Het werk wordt in het vrije bedrijf uitgevoerd. Het voorstel wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen, Daarna sluit de Voorzitter, te 22.55 uur, de vergade ring de; Aldus vastgesteld door de Raad in zijn openbare vergadering van 2C April 1953. ;e Soest oorzitter TypsF.R. Co11:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 100