20 Maart 1953 - 23. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag 20 Maart 1 953? des namiddags te 7.15 uur VOORZITTER0, de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS; de Heer J.G.A. Batenburg. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, mevrouw Th.J. Bungener- Odinot, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, A.P. Hil- horst (iets later), R. Hilhorst, G-. Kruijff, mevrouw S.G. Land weer-de Visser, J.W. Ooms, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, C.J. Schaddelee, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, M.M. van Wely, A.A. van Winden, W.G-. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Voorts deelt hij mede, dat de heer A.P. Hilhorst iets later ter vergadering zal komen. 26. Vaststelling van de notulen der vergaderingen dd. 22 December 1952. De VOORZITTER doet mededeling van het voorstel van de heer Ooms om op bladzijde 128 van de notulen, in regel 8 van boven, tussen de woorden "werk" en "zijn" in te lassen de woor den: in de gemeente Soest, zodat er dan staat: "Het zal nimmer mogelijk zijn alle gemeentenaren binnen de grenzen van de ge meente werk te geven, maar dat het dit jaar een stap nader is gekomen om althans een deel van de werknemende bevolking door werk in de gemeente Soest zijn brood te laten verdienen, stemt tot verheugenis." Spreker wil deze opmerking gaarne overnemen, omdat de zin daardoor juist zijn betekenis krijgt. Na het aanbrengen van deze wijziging worden de notulen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 27. Ingekomen stukken. a. Verslag van de werkzaamheden van de schoonheidscommissie gedurende het jaar 1952. Dit verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. b. Verzoek van de Nederlandse Militaire Bond Pro Rege om sub sidie, met voorstel dit te behandelen bij de vaststelling van de gemeentebegroting voor 1954. Het voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. c. Verslag van de werkzaamheden van het Dierenasyl, alsmede rekening en verantwoording over 1952 en begroting voor 1953. Dit verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. d. Schrijven van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Onder wijzersvereniging betreffende een aangenomen motie inzake onderwijsvernieuwing in ons land, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. De heer VAN WELY acht het nodig, dat deze motie ter ken nis wordt gebracht van het Rijk en de gemeentebesturen, omdat het met de onderwijsvoorzieningen allertreurigst is gesteld. In September 1952 waren er nog 234 klassen met 8.000 - leerlingen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 102