20 Maart 1953 24. zonder leerkrachten. Het kleuteronderwijs en de lichamelijke op voeding laten ook wel iets te wensen over. Met genoegen heeft spreker gelezen, dat de Prinses Marijke kleuterschool zal worden gebouwd, maar het is op de lange baan geschoven, want het zou een jaar geleden al gebeurd zijn. Het onderwijs in de lichamelijke opvoeding laat ook wel wat te wensen over. Het bouwen van gymnastieklokalen is door rege ringsmaatregelen zeer lang vertraagd. Haar spreker heeft gehoord, wordt er werk van gemaakt het onderwijs in de lichamelijke oefe ning in handen van bekwame mensen te leggen, die middelbaar onderwijs hebben, maar hij heeft er verder niet veel van vernomen. Hij verzoekt B&W ernstige aandacht aan de motie te schenken. De wethouder DE HAAN zegt, dat het betoog van de heer Van Wely hem deed denken aan de algemene beschouwingen bij de begroting. Onafhankelijk van de motie probeert het gemeentebe stuur naar de mate van zijn vermogen de situatie op het gebied van het onderwijs zo goed mogelijk in handen te houden in samen werking met de schoolbesturen-. Wat het kleuteronderwijs betreft, moet men het zoeken bij de schoolbesturen; het College van B&W is zich niet van schuld bewust Betreffende het lager onderwijs zullen voorstellen worden gedaan, maar het is prematuur daar nu op in te gaan. Het schrijven wordt daarop aangenomen voor kennisgeving. e. schrijven van Mr. P.A. Beunke ten geleide van het vonnis van de Arr. Rechtbank te Utrecht inzake het proces van K. v.d. Kop tegen de gemeente. f. request van H.C. labberton te s-G-ravenhage en H.A.A. van Nievelt te Soesterberg, met betrekking tot weg nr. 35 van de legger der wegen, hetwelk ingevolge de Wegenwet bereids in de behandeling is genomen. g. verzoek van H. Hoyte Veder, Sparrenlaan 12 te Soest, om aanbrenging van een straatlamp op de hoek Heideweg - Spar renlaan met mededeling van B&W dat opdracht tot de gevraagde uitbreiding der straatverlichting is gegeven. h. verslagen van de Commissies tot Wering van Schoolverzuim te Soest en te Soesterberg. i. mededeling van het Centraal Bureau voor Verificatie en Fi nanciële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat de administratie van de Dienst Openbare Werken werd ge controleerd en accoord bevonden. De stukken e-i worden aangenomen voor kennisgeving, j. Schrijven van J. Mok e.a. bewoners van de hoogstgelegen num mers der percelen aan de Birkstraat, verzoekende bij B&W te willen bewerkstelligen dat aansluiting van hun percelen op de waterleiding met spoed plaats vindt. De VOORZITTER deelt mede, dat dit schrijven door het Col lege reeds in behandeling is genomen. Haar het zich laat aan zien, zal het spoedig mogelijk zijn deze percelen aan te sluiten- Het wachten is op het besluit van Gedeputeerde Staten. Het schrijven wordt aangenomen voor kennisgeving, k. schrijven van de Stichting Koningin Emmahuishoudschool ver zoekende haar een tijdelijk crediet te verlenen gedurende de bouw en inrichting van de huishoudschool met voorstel het om prae- advies in handen te stellen van B&W. - Zonder -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 104