- 20 Maart 1953 25» Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig het voorstel besloten. De VOORZITTER doet voorts mededeling van een ingekomen schrijven van de winkeliersvereniging, waarin er op wordt ge wezen, dat de neringdoenden, wanneer de verbetering van de Torenstraat in de zomermaanden plaats heeft, daardoor zullen v/orden gedupeerd. Er wordt dus op aangedrongen bij de Rijks waterstaat te trachten gedaan te krijgen, dat het buiten de zomermaanden gebeurt. Vervolgens doet spreker mededeling van een ingekomen stuk van dezelfde strekking van enige bewoners van de Torenstraat, Spreker deelt mede, dat met de Rijkswaterstaat overleg wordt gepleegd over de datum waarop de verbetering plaatsvindt. Door Raad, College en neringdoenden is bij herhaling bij de Rijkswater staat op verbetering van deze straat aangedrongen. Thans is het zover. Op voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stem ming besloten de brieven in handen te stellen van B&W om in overleg te treden met de Rijkswaterstaat, teneinde de verbetering zo mogelijk vóór de zomer te doen plaatshebben. (De heer A.P. Hilhorst komt te 19-30 uur, ter vergadering). De VOORZITTER deelt vervolgens mede, dat het College een crediet zal aanvragen voor de riolering in de Torenstraat en wel in een op 10 April aanstaande te houden raadsvergadering. Om de zaak zoveel mogelijk te bespoedigen, zouden B&W reeds vóór die datum tot publicatie van de hiermede verbonden aanbe steding willen overgaan. Dit betekent niet, dat B&W op het raadsbesluit vooruitlopen, maar als de Raad accoord gaat met het crediet, is er een week gewonnen en de riolering moet erin vóór de Rijkswaterstaat de weg kan verbeteren. De VOORZITTER doet vervolgens mededeling van een ingekomen adres van de Vereniging Kindervreugde in verband met de speel- tuinkwestiewelk adres door een misverstand niet op de agenda is geplaatst. Aangezien een bespreking, die een week geleden zou plaatshebben, eerst gisteren is gehouden, zal het adres in een volgende raadsvergadering aan de orde worden gesteld. 28. Voorstellen tot intrekking van: a. de verordening "Verbod Houtvervoer" (1-261. b. de verordening inzake aangifte van uit het buitenland naar Nederland terugkerende personen aan wie onderdak wordt ver leend 1-262 Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 29. Voorstel tot wijziging van de "Schoonheidsverordening gemeente Soest". (1-263/1265). De heer SCHAAF SMA zegt, dat de politie de laatste dagen zeer actief is in het opsporen van zonder vergunning geplaatste borden. Hier en daar zijn gevels behangen met geëmailleerde platen, die allesbehalve fraai kunnen worden genoemd. Sommige mensen moeten hun reclameborden wegnemen. Spreker vraagt wat B&W voornemens zijn verder ter bevordering van de schoonheid te doen. De VOORZITTER zegt, dat zich in de gemeente Soest een breidelloos aanbrengen van reclameborden heeft ontwikkeld. Op grond van de schoonheidsverordening moet hieraan paal en - perk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 106