- 20 Maart 1953 - 26. perk v/orden gesteld. De politie heeft in een bepaald gedeel te van de gemeente alle aangebrachte borden genoteerd, waar van voor slechts zeer weinige vergunning door het College van B&W is verleend. Door het College is uitgemaakt, welke bor den verwijderd moeten v/orden. Dit geldt nu voor Soesterberg, maar het ligt in de bedoeling in de loop van de volgende maand dezelfde procedure in de andere delen van de gemeente te doen plaatshebben en de gehele gemeente systematisch af te werken. De heer SCHAAFSMA zegt, dat Soesterberg het proef konijn schijnt te zijn; hij hoopt, dat ook in de overige delen behoorlijk het mes in de zaak zal v/orden gezet, waar het z.i. nog noodzakelijker is dan in Soesterberg. De VOORZITTER: Men moet nooit als proefkonijn het gedeelte gebruiken waar het het moeilijkste is. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 30. Voorstel tot vaststelling van een verordening, als bedoeld in art. 4, lid 1 der Winkelsluitingswet 1951 1-264/1269 Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 31Vaststelling van het partieel uitbreidingsplan "Lazarusberg" (1-265/1275) en in verband daarmede vaststelling van een besluit tot wijziging van het raadsbesluit d.d. 30 December 1947) ar. 222 tot ruiling en verkoop van grond met "De Vereniging tot Opvoeding en Verpleging van Geesteszwakke kinderen" te Amersfoort (V-1267). De heer OOMS vraagt, of het Van Arkel Instituut met de bebouwingsmogelijkheid van 10 volledig accoord gaat. De wethouder VAN ZADELHOPF deelt mede, dat de in het plan gemaakte wijzigingen ten aanzien van het Van Arkel Instituut met het bestuur van deze stichting geheel zijn besproken. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 32. Voorstel tot verdaging van de beslissing betreffende vast stelling van het uitbreidingsplan in hoofdzaak voor het gedeelte der gemeente, gelegen ten Zuiden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort (1-266). 33» Voorstel tot wijziging van de Bebouwingsvoorschriften, behorende bij het uitbreidingsplan in onderdelen voor gronden langs de Rijksweg te Soest (1-268). Deze beide voorstellen worden achtereen volgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen 34. Crediet-aanvrage voor aankoop van 2 lederen turnmatten voor het gymnastieklokaal van de o.l.-school in de Kerkebuurt. (1-269) Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit vraagt, of niet kan worden volstaan met cocosmatten of dat algemeen lederen matten worden gebruikt. De wethouder DE HAAN zegt, dat dit laatste in derdaad het geval is. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - 35. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 108