—20 Maart 19 53 27. 35. Voorstel tot deelneming in de Vereniging van Gasbedrijven (1-270) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 36. Voorstel in verband met plannen tot verbetering van het Soester Natuurbad met crediet-aanvragen (IV-273). De VOORZITTER doet mededeling van het standpunt van de Financiële Commissie, die voorstelt het onder a aangevraagde crediet tot ƒ.660,te verlagen. De heer CLEMENS zegt zich aanvankelijk bij dit standpunt van de Financiële Commissie te hebben aangesloten. Uit een onderhoud met iemand van het stichtingsbestuur is hem gebleken, dat de toekomstige Raad niet, zoals hij eerst had gemeend, door dit voorstel wordt gebonden. Nu hem is gebleken, dat er alleen concrete plannen worden gemaakt, die in de Raad zullen komen voor zij worden uitgevoerd, zodat er aan het basisplan geen financiële consequenties zijn verbonden, kan hij met dit plan wel accoord gaan. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of het bedrag van ƒ.2.500,uitsluitend bestemd is voor het onderzoek betreffende technische verbeteringen. De heer SCHAAFSMA kan zich geheel aansluiten bij de volgen de woorden in het voorstel: "Het spreekt vanzelf, dat het uit voeren van bouwwerken van enige omvang op het terrein van het natuurbad bij bovenbedoelde onzekerheid tot kostbare verras singen aanleiding kan geven." Niemand zal immers ontkennen, dat er meermalen verrassingen zijn geweest. Men denke slechts aan de grote verbouwing, die een paar jaar geleden heeft plaats gehad Het bezoek aan het natuurbad is sterk afgenomen. De cijfers zijn namelijk in 1949 63.000 bezoekers - 1950 49.000 - 1951 50.000 - 1952 45.000 Het aantal bezoekers is dus in vier jaar tijds met 18.000 gedaald, al staat hier tegenover, dat het natuurbad door gezelschappen is bezocht, die tezamen 6.000 bezoekers hebben geteld. Maar de daling, die ten slotte dus 12.000 bedraagt, moet te denken geven bij het doen van zware uitgaven voor de exploitatie Een afrastering oordeelt spreker nodig om ongewenste be zoekers te weren en tevens om de regelmatiger bezoekers te beletten het terrein te verlaten. Voorkomen moet worden, dat de bezoekers van het natuurbad de ganse natuur in de gehele omtrek tot hun domein verklaren en zich daar vermaken op een wijze, die met het natuurbad maar in een ver verwijderd verband staat. Een groot voorstander is spreker van de kinderwipjes. Wanneer het natuurbad een gelegenheid wordt, waar men en familie heengaat, zal het beter aan zijn doel beantwoorden, dan wanneer losse gezelschappen erheen trekken, en kinderen kunnen onwil lekeurig uit de aard van hun wezen soms enige contröle uitoefe nen op mensen die de kinderleeftijd zijn ontgroeid. Het natuur bad zal dan ook beter aan zijn doel, het bevorderen van de volks gezondheid, beantwoorden. Wanneer voor sommigen de aantrekke lijkheid van het bad daardoor daalt, kan spreker zich daarover slechts verheugen. - Aan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 110