- 20 Maart 1953 - 28» Aan het "basisplan zou spreker voor dit jaar maar niet willen denken. Bij het natuurbad komt men herhaaldelijk voor verrassingen te staan en daarom is het beter de zaak van jaar op jaar te bekijken. Ook aan het badmeestershuisje zou spreker dit jaar nog niets willen doen. Het geld, dat in het natuur bad wordt gestoken, kan niet voor andere nuttige doeleinden worden gebruikt. Er is vaak over een badhuis gesproken, dat het gehele jaar de belangen van de volksgezondheid kan dienen, terwijl dit met het natuurbad, dat geld verslindt, slechts enkele maanden het geval is. Daarom is het wenselijk zuinig te zijn met uitgaven voor het natuurbad en de aandacht te richten op zaken, die permanent voor de volksgezondheid van belang zijn. Er zijn zelfs weken geweest, dat het natuurbad geen honderd be zoekers trok, terwijl men een badhuis het gehele jaar kan bezoeken. Spreker adviseert dus alleen een crediet te verstrekken voor de afrastering en de kinderwipjes» De heer KRUYFF heeft met enige verbazing kennisgenomen van dit gehele stuk, Het stichtingsbestuur, waarvan spreker deel uitmaakt, is al tenminste drie, en waarschijnlijk vier of zelfs vijf jaar bezig een nieuwe afrastering te krijgen. De toestand van de tegenwoordige afrastering wil spreker maar niet beschrijven, maar het is een schande, dat er nog steeds geen nieuwe staat. Het vorige jaar heeft nog voor het sluiten van het seizoen een bijeenkomst van het stichtingsbestuur plaats gehad, waar o.a. over verandering van de garderobe is gespro ken, maar waar tevens uitdrukkelijk is vastgesteld, dat er vóór het volgende seizoen zeer beslist een nieuwe afrastering moest komen. Althans de meest bedreigde punten moeten voorzien zijn. Gemeentewerken heeft daarvoor een begroting ingediend van ƒ.5.500,--. Die begroting was al enige maanden oud. Daarna heeft spreker voor betonpaden en voor prikkeldraad van rela ties prijzen opgekregen, die lager waren dan de in de begroting van Gemeentewerken opgenomen prijzen. Het stichtingsbestuur wil de niet weer met houten palen beginnen, want die zullen een aantal jaren goed voldoen, maar betonpaden zijn onverslijtbaar en daarom op den duur voordeliger. Hu staat in het voorstel: "Aanvankelijk ging de voorkeur van het stichtingsbestuur uit naar betonpalen." Dit woord "aanvankelijk" is onjuist, want het bestuur is tot het laatst toe voor betonpalen geweest. Het verbaast spreker, dat dit stuk in de Raad is gebracht, zonder dat het met het stichtings bestuur is besproken en persoonlijk is hij tegen houten palen, om dat die in de toekomst onnodige kosten medebrengen. De heer ZOETELIEF sluit zich als lid van de Financiële Commissie ten volle aan bij de door de heer Clemens gesproken woorden. De wethouder DE HAAN zegt in antwoord aan de heer Schaafs- ma, dat het basisplan juist wordt voorgesteld om onaangename verrassingen te voorkomen. Het basisplan dient om vast te stel len wat er zou moeten gebeuren om het bad aan redelijke eisen te laten voldoen. Het betekent, dat onderdeel voor onderdeel wordt nagegaan wat de juiste toestand behoort te zijn, niet al leen wat de riolering en de daarmede corresponderende pomp- installatie betreft, maar ook het bassin. Door het basisplan zal de Raad eindelijk de gegevens verkrijgen, die nodig zijn om na te gaan hoever men op dit punt nog zou kunnen gaan. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 112