20 Maart 1953 29 Het bezwaar is juist geweest, dat na de oorlog de voorzie ningen stuk voor stuk incidenteel zijn getroffen op de momen ten dat het hard nodig "bleek. Men kan het vergelijken met het opstellen van een uitbreidingsplan voor de gemeente. Het wil niet zeggen, dat het in zijn geheel zal worden uitgevoerd, maar men krijgt een inzicht in wat er zou kunnen gebeuren. Daarom dus een basisplan, opdat de Raad niet bij de neus wordt genomen met aantrekkelijke voorstellen betreffende onderdeel tjes en over enige jaren met weer wat anders, maar in volle consequentie wordt gesteld voor de kosten die een en ander kunnen medebrengen. Het bedrag van ƒ.2.500,is zeer globaal; het kan ƒ.500,of ƒ.800,minder zijn; het is niet precies te be cijferen. In geen geval zullen meer kosten worden gemaakt dan nodig is. Hetgeen de heer Schaafsma over het bezoek van het bad heeft gezegd, heeft spreker niet prettig in de oren geklonken. In plaats van 1949 had de heer Schaafsma ook 1947 tot uitgangs punt kunnen nemen; dan was het verschil nog groter. In 1948 was het bezoek nog lager dan in 1952. Het bezoek is te zeer afhankelijk van de weersgesteldheid dan dat men de cijfers van de verschillende jaren zonder meer met elkander kan verge lijken. Het natuurbad en een badhuis staan niet tegenover, maar naast elkander. Het stichtingsbestuur heeft zich uitgesproken voor be tonpaden. Vóór het gereed maken van het stuk kwam Gemeente werken met een nieuwe becijfering, waarbij er van uit werd ge gaan, dat het zeker verantwoord is gecreosoteerde palen te nemen. Het was niet meer mogelijk een commissievergadering bij een te roepen, terwijl vrijwel vaststond, dat het stichtings bestuur zijn standpunt niet meer zou wijzigen. Intussen kan de Raad beslissen, welke palen gekozen zullen worden. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of in het bedrag voor het onderzoek kleine verbeteringen zijn begrepen of dat het uitsluitend is bestemd om na te gaan hoe het in elkander zit. De heer KRUYFF zegt, dat wanneer Gemeentewerken op het laatste moment komt met een nieuwe begroting voor gecreosoteer de palen, de billijkheid zou hebben meegebracht ook het voor betonpaden aanvankelijk op 5*500,geraamde bedrag te herzien. Thans echter staat de laagste aanbieding van ge creosoteerde palen tegenover de hoogste aanbieding van beton- palen. Spreker moet tegen deze gang van zaken protesteren. Mevrouw BUNGENER-Odinot meent, dat de Raad, de prijs van de betonpalen niet kennende, moeilijk een beslissing kan nemen. Wanneer zij slechts iets duurder zijn, zou h.i. de voorkeur aan betonpalen moeten worden gegeven. De heer SCHAAFSMA is van oordeel, dat men met het na tuurbad toch wel zeer voorzichtig moet zijn wat de finan ciën betreft. Een gemeente in de nabijheid met 60.000 zielen heeft in 1948 op het natuurbad ƒ.9.000,toegelegd, ƒ.5.000,- in 1949, ƒ.9.000,in 1950 en ƒ.12.000,in 1957= In een nog iets grotere gemeente hebben de tekorten op het natuurbad in de jaren 1948—1951 bedragen: ƒ.19.000,ƒ.19.000,--, ƒ.24.000,en 15o000Daartegenover slaat Soest - nog -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 114