20 Maart 1953 30. nog een goed figuur, want hier "bedroegen de tekorten in dezelf de jaren: ƒ.9.000,ƒ.324,4.000,en ƒ.4.000, Maar ook te Soest is het natuurbad een voortdurende oorzaak van geldverlies en nagegaan moet worden, of het nut van de in stelling daartegen opweegt. Wanneer men er op werkt zoveel moge lijk gezelschappen naar het natuurbad te trekken, zal naast het materiële misschien nog een moreel verlies moeten worden ge constateerd. De morele kant mag bij het opnieuw besteden van geld aan het natuurbad zeker niet uit het oog worden verloren. Met bezoek van buiten kunnen de inkomsten vermeerderen, maar er gaat van het natuurbad meer opvoedende kracht uit als de be volking uit de plaats zelf er meer gebruik van maakt. Inderdaad is de weersgesteldheid van grote invloed op het bezoek, maar daarmede is tevens gedemonstreerd, dat zo'n natuurbad, vooral wanneer men er op werkt zoveel mogelijk groepen van andere plaat sen te trekken, meer een plaats van vermaak wordt dan een plaats waar de volksgezondheid wordt gediend. De vergelijking van het basisplan met een uitbreidingsplan valt uit ten nadele van degenen die deze vergelijking gemaakt heeft, want spreker zal maar niet releveren wat men allemaal met het uitbreidingsplan heeft beleefd, maar het was volstrekt niet allemaal onverdeelde glorie. De gemeente heeft ook ƒ.4.000,h ƒ.5.000,betaald voor een plan om een cultureel centrum te stichten, maar daarna heeft men er niets meer van gehoord. Ook het plan om een Soester Gemeenschap te stichten heeft schatten geld gekost, maar het is evenmin verwezenlijkt en de gemeente Soest is er niet ongelukkiger door geworden. Spreker is bereid het concrete voorstel te aanvaarden om het natuurbad van een bescherming te voorzien, maar een onderzoek naar de aantrekkelijkheden, die aan het natuurbad kunnen worden toegevoegd, of naar de ligging van de leidingen betreft de ver re toekomst en de mens kan nu eenmaal niet in de toekomst zien. Met zaken voor het heden op bescheiden schaal brengt men iets tot stand, maar het andere is fantasie endaarmede werkt men ins Blaue hinein. Mevrouw BUNGENER-Odinot §telt de mogelijkheid van goedkope abonnementen op prijs en zou alle schoolkinderen in de gelegen heid willen stellen van het natuurbad gebruik te maken. Zij herinnert er voorts aan, dat in de afdelingen reeds om een basisplan is gevraagd. De wethouder DE HAAN zegt, dat Gemeentewerken verant woordelijk is voor de prijs van de betonpaden. Het is begrijpelijk, dat de directeur vasthoudt aan de prijs, waarvan de directeur weet, dat hij goed is. Mocht een lagere prijs mogelijk zijn, dan zal Gemeentewerken daar zeker gebruik van maken. Waarom Ge meentewerken niet is ingegaan op de suggestie van de heer Kruyff, weet spreker niet. Uit de door de heer Schaafsma genoemde cijfers blijkt, dat de tekorten elders veel groter zijn dan hier; dit bewijst, dat men in Soest voorzichtig is. De heer Schaafsma heeft gewaarschuwd voor geldverlies. Maar dit is juist een argument voor het basisplan, want daar mede kan worden bereikt, dat op het natuurbad geen enkel stuk werk wordt uitgevoerd, dat in de toekomst overbodig of ver keerd geplaatst blijkt te zijn. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 116