20 Maart 1953 31 De gezelschappen bestaan in hoofdzaak uit schoolkinderen, die een schoolreis je maken. De overige gezelschappen zijn meest reizende verenigingen, die een'rustpunt nemen in het natuurbad en dan weer verdwijnen. Nimmer heeft spreker de in-/ druk gehad, dat men in het natuurbad een soort "lol" zocht, omdat die in het natuurbad moeilijk is te vinden. Gezelschappen v/orden door het stichtingsbestuur aangetrokken, omdat zij altijd door de week reizen en meestal in het voorseizoen, zodat een gewenste spreiding ontstaat van de personeelskosten. Met een basisplan wordt zowel de gemeenteraad als het stichtingsbestuur een belangrijke dienst bewezen, omdat men er een inzicht in de situatie door kan verkrijgen zonder dat men al te ver in de toekomst behoeft te gaan. Met klem dringt spreker daaroma an op het aanvaarden van het voorstel van B&W. De heer KRUYFF zegt, dat het natuurlijk het volle recht is van Gemeentewerken met een andere betonfabriek geen genoegen te nemen, maar na het opmaken van de begroting door Gemeentewerken zijn belangrijke prijsverlagingen ingetreden, zowel voor beton ijzer als voor puntdraad. Doordat deze prijsverlagingen niet in de voordracht zijn gecalculeerd, heeft men geen juist beeld van de verhouding tussen de prijzen resp. voor beton- en voor houten palen. Mevrouw LANDWEER-de Visser acht een onderzoek gewenst naar hetgeen de heer Kruyff heeft medegedeeld. Wanneer de Raad dit voorstel aanneemt, staat het vast, dat er houten palen komen. De VOORZITTER zegt, dat dit inderdaad het geval is. Het nauwkeurige prijsverschil tussen houten en betonpalen is niet bekend. Het is mogelijk, dat de laatste, en misschien ook de eerste, goedkoper zijn geworden. De aesthetische zijde van de kwestie is nog niet naar voren gekomen. Spreker vindt houten palen bepaald veel minder storend dan betonpalen. Een moge lijkheid is nog betonpalen in het struikgewas te plaatsen en houten palen langs de weg. De betonpalen van de water leiding zijn heel lelijk. Indien de heer Kruyff een amendement zou indienen om be tonpalen te kiezen, zou spreker een sub-amendement willen indienen om ze alleen daar te plaatsen, waar ze niet te zien zijn. De heer KRUYFF merkt op, dat men ze groen of zwart kan maken. Mevrouw POLET-Musler heeft slechts bezwaar tegen betonpa len middenin het groen. Zij zou gaarne vernemen, of de prijzen, zoals de heer Kruyff heeft gezegd, inderdaad van een ver schillend. tijdstip zijn. Dan is een juiste vergelijking niet mogelijk en het is onjuist een beslissing uit te lokken op grond van onjuiste gegevens. De heer KRUYFF zegt, dat betonpalen in aanschaffing duur der zijn dan houten palen, maar dat men de afschrijving voor de eerste zonder bezwaar op vijftien jaar kan stellen, waardoor een besparing van ƒ.46,per jaar wordt verkregen. Zij zullen desnoods in twintig jaar kunnen worden afgeschreven. De VOORZITTER wil graag aannemen, dat de begroting voor de betonpalen iets verouderd is. Wanneer de afschrijving van deze palen op vijftien jaar wordt gesteld en die voor houten op tien jaar, komt het ongeveer gelijk uit. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 118