20 Maart 1953 32. De heer KRUYFF stelt voor, dat de gecreosoteerde palen worden vervangen door betonpaden. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. De heer SCHAAFSMA verlangt geen stemming over het voor stel van B&W. Dit voorstel, geamendeerd door het voorstel van de heer Kruyff, wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot overname van aandelen in de N.V. Centrale Slachtplaats (IV-272) De heer SCHAAF SEA merkt op, dat de gemeente de aande len overneemt tegen de dubbele prijs. Hoe is dat te recht vaardigen? Is het dividend van dien aard geweest, dat het die hoge prijs rechtvaardigt? De heer KRUYFF zegt ook op dit stuk met verbazing te hebben zitten kijken. Allereerst verbaast het hem, dat de Raad bij de beoordeling van dit voorstel moet uitgaan van een taxatierapport van 1950, dus drie jaar oud. In dat rapport zijn verschillende ernstige bezwaren naar voren ge komen en het vermeldt, dat ongeveer ƒ.5.000,nodig zal zijn voor onderhoud, verbetering en reparatie. Uit het dossier blijkt niet, of er in die drie jaar iets is gebeurd. Het aandelenkapitaal van ƒ.22.500,wordt overgenomen voor ƒ.45000,of tegen 200^. Daarmede is de gemeente er echter nog niet, want er rust op de naamloze vennootschap een 4fo obligatielening van ƒ.26.000,en bovendien een per soonlijke lening van ƒ.2.000,Wanneer de gemeente erin slaagt de slachtplaats geheel over te nemen en de naamloze vennoot schar op den duur te liquideren, krijgt zij te betalen ƒ.45.000,— 28.000,— of ƒ.73.000, De aanschaffingswaarde van het gebouw heeft in 1929 bedragen ƒ.51.592,35. Toen was het gebouw niet nieuw, want het is een timmerfabriek geweest. Op deze waarde is af geschreven een bedrag van ruim ƒ.28.274,zodat de boek waarde bedraagt ƒ.23.317,.De grond, die naar spreker meent indertijd is gekocht voor 5.000, wordt nu op ƒ.10.000,getaxeerd, dat is ruim ƒ.3,per m2 Spreker constateert, dat de opsteller van het stuk is uitgegaan van de gedachte: de Raad slikt het toch wel. Een overnamewaarde van 200 is een aanfluiting, want die waarde zit er niet in. Indien er andere motieven gelden, waarom de gemeente dit hoge bedrag wil betalen, zou het goed zijn geweest, dit in de stukken te vermelden. In 1950 is de waarde getaxeerd op ƒ.63.500,na aftrek van de schuld ad ƒ.28.000,komt men tot ƒ.35.500, De werkelijke waarde is thans vermoedelijk lager, want nergens blijkt, dat er gedurende de laatste drie jaar verbeteringen zijn aangebracht. De exploitatierekening wijst een verlies aan. Het exploiteren van een slachthuis ligt ook naar sprekers oordeel op het werkterrein van de gemeente, maar als de aandeelhouders hadden kunnen bevroeden, dat de gemeente voor de aandelen van dit bedrijf, dat mooi werk heeft gedaan, maar met verlies is geëxploiteerd, 200zou betalen, zouden zij om de aandelen hebben gevochten. Het is een voordeel, dat spreker de aandeelhouders gaarne - gunt-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 120