35. - 20 Maart 1953 - de gebouwen voor 100,te boek staan, dan betekent het toch niet, dat de gemeente ze voor slechts ƒ.100,zou moeten overnemen? In zijn algemeenheid lijkt spreker het bedrag niet te hoog. De gemeentelijke exploitatie zal* duurder zijn dan ze tot dusverre v/as, maar het gebouwencomplex en de machinerieën in aanmerking nemende, gelooft spreker dat de gemeente de zaak zeer goedkoop in handen kan krijgen. De goodwill moet wel degelijk naar voren komen, maar de boekwaarde behoort niet in het geding te worden gebracht. De heer KRUIJFF is het wat de boekwaarde betreft wel met de heer A.P. Hilhorst eens voor wat de gebouwen aangaat, maar het gaat hem om de boekwaarde van de machines. Wanneer een machine is afgeschreven, is zij wel heel wat jaartjes oud. In het rapport staat, dat er in de toekomst wel belangrijke bedragen nodig zullen zijn voor verbetering en verdere uit breiding, maar de Raad weet niet hoeveel. Misschien is het ƒ.40.000,--, maar misschien ook wel ƒ.100.000,--. Spreker zou van te voren gaarne willen weten waaraan de gemeent toe is. De heer SCHAAFSMA meent, dat de Raad van het standpunt moe uitgaan, dat het, nu het slachthuis niet naar genoegen werkt, zodat verschillende belangen worden geschaad, de taak van de gemeente is het slachthuis te exploiteren. Gaat men niet van di standpunt uit, dan zal men moeten zeggen: het slachthuis kan niet meer bestaan en nu kan de gemeente een koopje doen door een boedel over te nemen, die niet meer exploitabel is. Uit gaande van het standpunt, dat het voor de gemeente nodig is zelf het slachthuis in beheer te nemen, moet zij echter de zaak overnemen, zoals zij er ligt en dan wordt de prijs voor de machinerieën waarschijnlijk hoger dan door de heer Kruijff ge noemd. De gemeente Soest zou ook een nieuw slachthuis kunnen bouwen, maar als zij dit niet doet, staat zij er wat de prijzen betreft anders voor dan bij het overnemen van de boedel van een zaak, die te gronde is gegaan. Nodig is een duidelijke uitspraak of het inderdaad de taak van de gemeente is een slachthuis te exploiteren en dat zij dit niet door de bouw van een nieuw slachthuis wil doen. De VOORZITTER zegt, dat de heer Schaafsma al enigszins voelt, waar het belangrijke moment zit van de prijsbepaling. In de eerste plaats moet de Raad het erover eens zijn, of het gewenst is, dat er te Soest een slachthuis is. Er zijn meer ge meenten zonder slachthuis. In die gemeenten moet het vlees worden gehaald uit het slachthuis van een naburige gemeente. Het algemeen gevoelen is echter wel, dat een gemeente van de omvang van Soest een eigen slachthuis behoort te hebben. Be halve de slagers zou ook de burgerij gedupeerd zijn, als er te Soest geen slachthuis meer zou zijn. Soest verkeert in een uitzonderingspositie. Er waren slechts twee slachthuizen in ons land, die niet door een ge meente werden geëxploiteerd, maar door een naamloze vennoot schap, althans door particulieren. Een daarvan is te gronde ge gaan. De naamloze vennootschap te Soest heeft het een hele tijd volgehouden, maar in verband met de moeilijkheden, die aan par ticuliere exploitatie verbonden blijken te zijn, wenst men de - slachtplaats -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 126