20 Maart 1953 36. slachtplaats over te doen aan de gemeente, waardoor gemeente lijke exploitatie van het slachthuis zal ontstaan. Dat men overal elders tot gemeentelijke exploitatie is overgegaan, is niet zuiver toevallig. Bij een slachthuis is het grote belang van de volksgezondheid betrokken. Het is niet voor niets, dat de inspecteur van de volksgezondheid zich in tensief met de slachthuizen bemoeit. Het is een kwestie van volksgezondheid. Vandaar dat het zeer voor de hand ligt, dat de gemeente het slachthuis exploiteert. Daardoor kan voorkomen worden, dat fouten in de slachtplaats zouden ontstaan. Tot nu toe moet alle eer worden gegeven aan de exploitanten van het slachthuis voor de wijze, waarop het tot dusverre heeft ge werkt. Tot nu toe zijn er geen moeilijkheden geweest, maar het is zeer wel denkbaar, dat er grote moeilijkheden zouden ont staan, juist omdat een slachthuis te maken heeft met de volks gezondheid Gemeentelijke exploitatie is dus het normale. Spreker ge looft niet, dat daarover in de Raad veel verschil van mening is De gemeente moet er dus voor zorgen, dat er een slachthuis is. Hu degenen, die er tot dusverre voor zorgden, daarmede wensen op te houden, moet de gemeente inspringen. Een mogelijkheid daartoe is het bouwen van een modern nieuw slachthuis, inge richt volgens de laatste eisen. Dit zou ontzaglijk duur zijn. Er is nooit een begroting gemaakt, maar er zijn wel bedragen genoemd van 1-§- h 2 ton. Een andere mogelijkheid is, dat de gemeente zich tevreden steld met het oude slachthuis. De aandelen, en daarmede de zeggenschap over het slachthuis, zijn te koop. Het slachthuis moet niet worden beschouwd als een bedrijf dat liquideert. Wan neer zo'n bedrijf uit een faillissement wordt overgenomen, wor den grond, opstallen en machinerieën getaxeerd, de laatste meestal voor schrootwaarde, omdat degene die het overneemt, meestal het oude bedrijf niet voortzet. Hier echter neemt de gemeente een bedrijf over, dat zij in dezelfde vorm wil voort zetten, zodat alle bedrijfsinrichtingen hun volle gebruikswaar de behouden. En dan is de taxatie van ƒ.11.500,voor de inrichting en de machinerieën niet aan de hoge kant. Er zijn de laatste jaren verbeteringen aan de machinerieën, in het bij zonder aan de koelinstallatie en aan de compressor, aangebracht waardoor de waarde verhoogd is bij een paar jaar geleden. De zaak is een paar jaar ouder geworden, maar de installatie is beter. De taxatiewaarde van grond, gebouwen en installatie bedraagt 75.000,en voor 75.000,-- krijgt de gemeente een slachthuis, dat in bedrijf is, waaraan in de komende jaren wel onkosten moeten worden gemaakt, maar niet eens zulke grote onkosten. Een uitbreiding van de bevolking kan in dit slachthuis nog worden opgevangen. Een van de eerste voor zieningen is het kantoortje en het laboratorium, dat vernieuwd moet worden, en een darmenwasserij. Maar daarmede is, zoals de inspecteur heeft gezegd, niet zo heel veel geld gemoeid. Wanneer er in de loop van bij voorbeeld vijf jaar ƒ.25.000,- bij komt, wordt het in totaal een ton, maar dan is het een beter uitgerust slachthuis dan het bestaande. Wij moeten wel beseffen, zegt spreker, dat dit bedrijf, dat de slagers geen winst heeft gegeven - behalve kapitaalwinst op de aandelen - - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 128